Parkstrook Cremerstraat

Voorbereiding werkzaamheden stadswarmte

Om het groeiende aantal treinreizigers in de toekomst aan te kunnen, worden de sporen rondom Utrecht uitgebreid. De sporen tussen Vleuten en Leidsche Rijn zijn al verdubbeld. De aansluitingen bij station Utrecht Centraal en station Leidsche Rijn hebben al vier sporen. ProRail realiseert het laatste stuk ontbrekend spoor op de lijn Utrecht – Gouda (tussen Utrecht Centraal en Leidsche Rijn). Eneco was van plan tegelijkertijd de stadswarmteleidingen parallel aan de Cremerstraat te vernieuwen. Hiervoor moeten bomen gekapt worden. Bewoners van de Cremerstraat en omgeving en de Utrechtse Bomenstichting hebben in 2015 bezwaar gemaakt tegen de bomenkap.

Participatieproces herinrichting

Eneco heeft in 2016 het college van B&W laten weten dat de bomenkap in twee delen wordt opgesplitst. De bomen die gekapt moesten worden voor het deel Galjoenstraat – Thomas à Kempisplantsoen (fase 1) zijn in 2016 gerooid. Voor de overige bomen ter plaatse van de parkstrook Cremerstraat is onder leiding van de gemeente een participatieproces gestart over de herinrichting van het park. In samenwerking met de gemeente, bewoners, ProRail en Eneco heeft dit geleid tot een definitief ontwerp van de parkstrook langs de Cremerstraat. Als voorwaarde is hierin meegenomen dat zoveel mogelijk bestaande bomen gespaard zouden blijven en er zo veel mogelijk ruimte voor de aanplant van nieuwe bomen kon worden gecreëerd. Boven de warmteleidingen mogen geen (diepgewortelde) bomen of struiken worden geplant

Definitief ontwerp

In het definitieve ontwerp van het park is daarom bewust gekozen om de wandelpaden zo veel als mogelijk boven het tracé van warmteleidingen aan te leggen. Zo ontstaat of blijft op andere plekken in de parkstrook meer ruimte voor de aanplant van bomen en struiken.

Ondanks deze maatregelen is er mede door de spoorverdubbeling na de werkzaamheden van Eneco minder ruimte in het park voor de aanplant van bomen. Een deel van de groenvoorziening zal Eneco dan ook buiten de parkzone compenseren. Daarbij onderzoekt Eneco met de gemeente de mogelijkheden in de aangrenzende wijk Nieuw Engeland en bij het project Westelijke Stadsboulevard.

Werkzaamheden Fase 2 - start begin 2019

In het gedeelte tussen Thomas á Kempisplantsoen en de Cremerstraat worden nieuwe leidingen aangebracht door middel van een diepe boring; dus onder de kruising met de Thomas á Kempisstraat door. Hierdoor kan het bosplantsoen op de hoek met de Cremerstraat worden gespaard. De leidingen in de parkstrook Cremerstraat worden geheel in overeenstemming met het definitieve ontwerp van het parkstrook vervangen. Buiten de parkstrook Cremerstraat zal Eneco de leidingen ook in het Cremerplein vervangen tot aan de bestaande leiding in de Hazebroekstraat.

Nu de werkzaamheden van ProRail aan het spoor nagenoeg zijn afgerond, is er in maart 2018 een vergunning aangevraagd om 65 bomen te kappen voor het vervangen van de warmteleidingen in de parkstrook en het Cremerplein. Deze aanvraag wordt dan gepubliceerd via overuwbuurt.overheid.nl. De leidingwerkzaamheden starten naar verwachting vanaf januari 2019. Na deze werkzaamheden zal de parkstrook en het Cremerplein op basis van het ontwerp uit het participatieproces ingericht kunnen worden.

Veelgestelde vragen

 • Waarom gaat Eneco de leidingen vervangen?

  De leidingen maken onderdeel uit van het stadsverwarmingsnet van Eneco. Eneco heeft een deel van dit warmteleidingnet in 2015 overgenomen. Na inspectie bleek toen al dat de leidingen in de parkstrook een slechte technische staat hadden en binnen 5 tot 10 jaar vervangen moesten worden. Dit om te voorkomen dat leveringszekerheid niet in gevaar komt. Omdat ProRail van plan was om het spoor ter plaatse uit te breiden, was aanvankelijk het idee om vooruitlopende op die werkzaamheden de leidingen te vervangen. Na het uitstel van fase 2 is ProRail met de verbreding van het spoor ter hoogte van de parkstrook gestart. Inmiddels zijn deze werkzaamheden nagenoeg afgerond en wordt dit voorjaar gestart met gedeeltelijke herinrichting van het park. Het park kan pas volledig worden heringericht zodra ook deze warmteleidingen van Eneco zijn vervangen.

 • Hoe loopt het nieuwe tracé?

  Zie hiervoor de routekaart.

  Hoe breed is het leidingentracé en welke diameter hebben de leidingen?
  Het gaat om twee leidingen, een aanvoerleiding en een retourleiding. De leidingen liggen in een sleuf van circa 2 meter diep en ruim 6 meter breed de zogenaamde beheerstrook. De diameter van een leiding is circa 80 cm. Daarnaast is er een werkstrook nodig als veilige werkruimte voor kranen en overig materieel, zoals pompen, en voor de aan- en afvoer en opslag van leidingen. De totale breedte van werkstrook, inclusief de beheerstrook, bedraagt circa 15 meter. Binnen de parkstrook Cremerstraat is deze werkzone niet over de volle breedte beschikbaar. Deze is op bepaalde plaatsen ingeperkt om bomen te sparen en op sommige plaatsen, waar de omgeving dat toelaat.

  Hoe heeft Eneco de ligging van het leidingentracé bepaald en welke alternatieve tracés zijn in beschouwing genomen?
  De leidingen maken onderdeel van het stadswarmtenet. In de voorbereiding van de geplande werkzaamheden heeft Eneco overleg gehad met de gemeente over de ligging van het tracé. Buiten de parkstrook is geen alternatief tracé mogelijk gebleken. Een ligging dichterbij de woningen zou te grote risico’s opleveren voor de fundering van woningen en ook ten koste gaan van de bomen nabij de parkeervakken.

  Is de herinrichting nu zo gemaakt dat er geen bomen meer op het leidingtracé kunnen groeien?
  Ja, boven en binnen 3 meter van de leidingen is het niet toegestaan om diepwortelende bomen aan te planten vanwege de risico op schade aan de warmteleidingen. De warmteleidingen hebben een isolerende buitenmantel van Polyethyleen (PE). Deze laag is kwetsbaar voor de ingroei van wortels. Indien grondwater doordringt in de isolerende laag ontstaat corrosie en daarmee de kans op schade aan de leiding, wat weer tot warmteverlies kan leiden. In het herinrichtingsplan is gewaarborgd dat er geen bomen boven of op korte afstand van de leidingen komen te staan. Bovendien zal de gemeente ervoor zorgen dat er ook tijdens de beheerfase geen nieuwe diepwortelende bomen in de buurt van de leidingen komen te staan.

 • Moeten alle bomen gekapt worden?

  Nee, uitsluitend de bomen die op het leidingentracé en bijbehorende werkstrook staan.

 • Heeft Eneco een vergunning voor de kap?

  In de voorbereidingen rondom de spoorverbreding en het vervangen van warmteleidingen heeft een participatieproces plaatsgevonden door de gemeente in samenwerking met bewoners, ProRail en Eneco. Dit heeft geleid tot een definitief ontwerp van de parkstrook langs de Cremerstraat dat eind 2017 door de gemeente is vastgesteld. Als voorwaarde is hierin meegenomen dat zoveel mogelijk bestaande bomen gespaard zouden blijven en er zo veel mogelijk ruimte voor de aanplant van nieuwe bomen kon worden gecreëerd. Boven de warmteleidingen mogen geen (diepgewortelde) bomen of struiken worden geplant. In het definitieve ontwerp van het park is daarom bewust gekozen om zo veel mogelijk de wandelpaden boven het tracé van warmteleidingen aan te leggen. Zo ontstaat of blijft op andere plekken in de parkstrook meer ruimte voor de aanplant van bomen en struiken.

  Nu het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de parkstrook is vastgesteld, vraagt Eneco opnieuw vergunning aan voor de bomen die in het nieuwe plan niet behouden kunnen worden. Zolang er geen vergunning door de gemeente is afgegeven, zullen er geen bomen worden gekapt of struiken worden verwijderd. Eneco verwacht dat zij voor het einde van dit kalenderjaar over een nieuwe omgevingsvergunning voor de kap van bomen kan beschikken. De werkzaamheden aan de leidingen starten vanaf januari 2019. Een aantal weken daarvoor zal gestart worden met het kappen van bomen. Voor de winter zullen ook struiken verwijderd worden om te voorkomen dat vogels en kleine zoogdieren als egels zich daar gaan nestelen.

  Waarom dient Eneco opnieuw een aanvraag voor een kapvergunning bij de gemeente in?
  Eneco heeft in zomer van 2015 een omgevingsvergunning aangevraagd voor de kap van 150 bomen aan de Galjoenstraat en Cremerplein. Op 7 oktober 2015 heeft de gemeente hiervoor vergunning verleend. Mede naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is door Eneco besloten om uitsluitend het deel Galjoenstraat – Thomas a Kempisplantsoen (fase 1) in uitvoering te nemen en fase 2 tussen Thomas à Kempisweg tot en met het Cremerplein uit te stellen. Omdat Eneco van plan is om in januari 2019 met de werkzaamheden in het park te starten, wordt nu opnieuw een kapvergunning bij de gemeente aangevraagd. In de tussenliggende periode is in een participatieproces met de gemeente, bewoners, Eneco en ProRail een definitief ontwerp vastgesteld voor de herinrichting van de parkstrook Cremerstraat.

 • Hoe worden de gekapte bomen gecompenseerd?

  In het kader van het definitieve ontwerp voor de parkstrook Cremerstraat is een (gedetailleerd) beplantingsplan opgesteld dat wordt uitgevoerd. Niet alle gekapte bomen kunnen in de parkstrook worden herplant. Door de spoorverbreding is er minder ruimte (15 meter in breedte) in het park én boven en in nabijheid van de leidingen kunnen geen diepwortelende bomen worden geplant (zie ook vraag 11). Een deel van de bomen zal Eneco dan ook buiten de parkzone compenseren. Daarbij wordt met de gemeente de mogelijkheden in de aangrenzende en bij het project Westelijke Stadsboulevard onderzocht.

 • Waarom zijn de bomen op de oude leidingen geplant?

  De bomen zijn nooit op de leidingen aangeplant, maar door een natuurlijk proces zijn zaden gekiemd en uitgegroeid tot bomen. Bij gebrek aan een goed beheer is niet ingegrepen en is schade ontstaan aan de beschermende betonconstructie rondom de warmteleidingen.

 • Hoe wordt tijdens de werkzaamheden de veiligheid van bezoekers van het park gewaarborgd?

  Om de veiligheid van gebruikers van het park te kunnen waarborgen zullen de werkzaamheden zoveel mogelijk worden uitgevoerd binnen een tijdelijk hekwerk rondom de werkstrook. De biologische tuin ‘De Wilgenhof’ en de spoorwoningen blijven bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Eneco zal, zodra de aannemer bekend is, hier uitvoeringsafspraken over maken met de betrokkenen.

 • Wanneer is de parkstrook volledig heringericht?

  In maart/april 2018 start ProRail met het eerste deel van de herinrichting van het park en de aanplant van nieuwe groenvoorziening. Dit betreft het gedeelte langs het spoortalud. De laatste herinrichting van het park, in het gedeelte waar de toekomstige warmteleidingen komen te liggen, gebeurt pas nadat de werkzaamheden van Eneco zijn afgerond (najaar 2019). Direct erna zal met de herinrichting van het tweede deel van het park gestart worden.

 • Waar kan ik het definitieve ontwerp van de parkstrook inzien?

  Alle informatie over dit ontwerp kunt u vinden op deze webpagina van de gemeente.

 • Wanneer gaat Eneco de bewoners informeren over de uitvoering van werkzaamheden?

  De bewoners rondom de parkstrook Cremerstraat en het Cremerplein worden in november 2018 uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Eneco geeft dan een toelichting op de leidingwerkzaamheden en de werkzaamheden rondom de herinrichting van de parkstrook.

Meer informatie en vragen

Meer informatie over het ontwerp van de parkstrook Cremerstraat en de toelichting daarop, vindt u terug op de website van de gemeente.

Heeft u vragen over de aankomende herbeplanting door de firma Eijkelboom B.V.? Neem dan contact op met de afdeling Publiekscontacten van ProRail via 0800-7767245 of via de ProRail contactpagina.

Heeft u vragen over de werkzaamheden van Eneco? Stuur dan een e-mail naar werkenaanwarmte@eneco.com.