Parkstrook Cremerstraat

Vervangen stadswarmteleidingen

In januari 2019 start aannemer Nijkamp in opdracht van Eneco met het vervangen van de stadswarmteleidingen in de Parkstrook Cremerstraat. Door de spooruitbreiding van ProRail is een deel van het stadswarmtenet rond de Thomas à Kempisweg in 2016 al vervangen. Omdat de huidige stadswarmteleidingen in de parkstrook bijna aan het einde van de technische levensduur zijn, worden deze leidingen in 2019 vervangen waarna de parkstrook heringericht wordt.

Parkstrook Cremerstraat – Fase 2

Begin 2019 worden er bijzondere werkzaamheden verricht in het gebied tussen het Thomas à Kempisplantsoen en de parkstrook Cremerstraat. De leidingen met een diameter van circa 80 cm worden namelijk onder de Thomas à Kempisstraat aangebracht door een ‘gestuurde boring’. Hierdoor blijft de Thomas à Kempisstraat als belangrijke verkeersader beschikbaar. Vervolgens worden de bestaande leidingen in de parkstrook langs de Cremerstraat vervangen tot en met de kruising Cremerplein/Hasebroekstraat. Bekijk het overzicht van het werkgebied.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en starten naar verwachting in januari 2019. Uiteraard informeren Eneco en aannemer Nijkamp de bewoners en omgeving over de exacte startdatum en planning van de werkzaamheden. Download hier de grote versie van onderstaande afbeelding.

Gestuurde boring Cremerstraat

Laatste nieuws

06-12-2018
Rond half december voert firma Eijkelboom in de parkstrook Cremerstraat voorbereidende werkzaamheden uit. Het betreft het verwijderen van lage bosschages en struiken in het werkgebied.

 

Hoe wordt u op de hoogte gehouden?

Via brieven, bijeenkomsten en deze website worden omwonenden regelmatig op de hoogte gehouden over de planning en voortgang van de werkzaamheden. Hieronder vindt u een overzicht van de eerder verschenen communicatie:

Herinrichting parkstrook Cremerstraat

In het definitieve ontwerp worden de wandelpaden zo veel mogelijk boven het tracé van de stadswarmteleidingen aangelegd. Hiervoor is bewust gekozen omdat bovenop de warmteleidingen geen (diepgewortelde) bomen of struiken geplant kunnen en mogen worden. Zo ontstaat er op andere plekken in de parkstrook meer ruimte voor de aanplant van bomen en struiken.

Compensatie groenvoorziening

Ondanks dat het definitieve ontwerp met veel zorgvuldigheid is gemaakt, is er mede door de spoorverdubbeling minder ruimte beschikbaar in het park voor de aanplant van bomen en struiken. Een deel van de groenvoorziening wordt daarom buiten de parkstrook gecompenseerd. Samen met de gemeente Utrecht onderzoekt Eneco de mogelijkheden in de aangrenzende wijk Nieuw Engeland en/of bij het project Westelijke Stadsboulevard.

Bekijk hier het definitief ontwerp van de herinrichting parkstrook Cremerstraat. Meer informatie over de herinrichting en een toelichting op het plan leest u op de website van de gemeente Utrecht.

 

Historie

Al in 2015 had Eneco plannen voor het vervangen van de stadswarmteleidingen in de parkstrook. Destijds is besloten om onderzoek te doen naar het aantal te kappen bomen en de herinrichting van de parkstrook. Onder leiding van de gemeente Utrecht is toen een participatieproces gestart samen met bewoners, ProRail en Eneco. Dit heeft geleid tot een definitief ontwerp van de herinrichting Parkstrook Cremerstraat. Als voorwaarde is hierin meegenomen dat er zoveel mogelijk bestaande bomen gespaard blijven en er ruimte werd gecreëerd voor de aanplant van nieuwe bomen. Er zijn ongeveer 30 bomen bespaart gebleven die in het eerdere ontwerp gekapt zouden worden.

Veelgestelde vragen

 • Waarom gaat Eneco deze leidingen nu vervangen?

  De leidingen maken onderdeel uit van het Utrechtse stadswarmtenet. Eneco heeft een deel van dit warmtenet in 2015 overgenomen van NUON. Na inspectie bleek toen al dat de leidingen in de parkstrook Cremerstraat een slechte technische staat hadden en binnen vijf jaar vervangen moesten worden.

 • Waar worden de warmteleidingen vervangen?

  De warmteleidingen worden vanaf het Thomas à Kempisplantsoen, via de parkstrook Cremerstraat tot en met de kruising Cremerplein/Hasebroekstraat vervangen. Bekijk hier het overzicht van het werkgebied en het leidingtracé.

 • Wat is de planning van de werkzaamheden?

  De werkzaamheden starten in januari 2019 en duren naar verwachting tot en met september 2019. Vanwege de lengte van het leidingentracé worden de werkzaamheden in fases uitgevoerd. Zo proberen we de overlast voor de omgeving te beperken. In december 2018 worden er al (kleinschalige) voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd in de parkstrook Cremerstraat.
  Op deze website plaatsen wij regelmatig updates over de werkzaamheden en planning.

 • Hoe wordt de bereikbaarheid van woningen, winkels en andere voorzieningen gegarandeerd?

  Door de werkzaamheden kunnen bepaalde delen van straten soms tijdelijk minder goed bereikbaar zijn. Voor leveranciers van winkels/bedrijven worden waar nodig alternatieve aanrijroutes ingesteld. Eneco zorgt er (in overleg met de gemeente en hulpdiensten) voor dat alle woningen, bedrijven en instellingen bereikbaar blijven. Omleidingsroutes en afsluitingen worden duidelijk aangegeven door middel van verkeersborden ter plekke. Bij elke fase van de werkzaamheden wordt de bereikbaarheid goed afgestemd met de hulpdiensten.

 • Hoe breed is het leidingentracé en welke diameter hebben de leidingen?

  Het gaat om twee leidingen, een aanvoer- en een retourleiding. De leidingen liggen in een sleuf van circa twee meter diep en ruim zes meter breed de zogenaamde beheerstrook. De diameter van een leiding is circa 80 cm. Daarnaast is er een werkstrook nodig als veilige werkruimte voor kranen en overig materieel en voor de aan- en afvoer en opslag van leidingen. De totale breedte van werkstrook, inclusief de beheerstrook, bedraagt circa 15 meter. Binnen de parkstrook Cremerstraat is deze werkzone niet over de volle breedte beschikbaar. Deze is op bepaalde plaatsen ingeperkt om, waar de omgeving dat toelaat, bomen te sparen.

 • Hoe heeft Eneco de ligging van het leidingentracé bepaald en welke alternatieve tracés zijn in beschouwing genomen?

  De leidingen maken onderdeel uit van het Utrechtse stadswarmtenet. In de voorbereiding van het project heeft Eneco overleg gevoerd met de gemeente Utrecht over de route van het leidingtracé. Buiten de parkstrook was geen alternatief mogelijk. Een leidingtracé dichterbij de woningen zou risico’s op kunnen leveren voor de fundering van de woningen. Daarnaast zou die locatie ook ten koste gaan van de bomen nabij de parkeervakken. Daarom is gekozen voor het huidige leidingtracé.

 • Hoe wordt tijdens de werkzaamheden de veiligheid van omwonenden, passanten en spelende kinderen gegarandeerd?

  Onze werkgebieden worden afgesloten met bouwhekken. Ook worden andere voorzorgsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat omwonenden, voorbijgangers en kinderen op het werkterrein kunnen komen. Tijdens de werkzaamheden zijn toezichthouders van de aannemer en Eneco aanwezig om te zorgen voor een veilige uitvoering van het werk. De veiligheidsmaatregelen rond scholen en speelterreinen krijgen onze bijzondere aandacht.

  Samen letten op veiligheid
  Zowel Eneco als aannemer Nijkamp hebben veiligheid hoog in het vaandel staan. We werken veilig of we werken niet. Daarom besteden wij dan ook veel tijd aan uw en onze veiligheid rondom onze werklocaties. Zand, stenen, grote machines en bouwmaterialen zien er voor kinderen aantrekkelijk uit om mee te spelen. Echter, een bouwplaats is geen speelplaats en een ongeluk zit in een klein hoekje. Daarom is het belangrijk om samen te letten op de veiligheid. Helpt u ons mee een oogje in het zeil te houden dat uw (buurt)kinderen niet met de aanwezige bouwmaterialen spelen of de werklocaties betreden?

 • Wat zijn de tijden waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd?

  Er is een APV-vergunning afgegeven dat er op werkdagen tussen 7:00 uur en 19:00 uur gewerkt mag worden. Over het algemeen worden de werkzaamheden tussen 07:00 en 17:00 uur uitgevoerd. Indien de werkzaamheden/planning (bijvoorbeeld tijdens de boring onder de Thomas à Kempisstraat door) daar om vragen, kan er ook in de weekenden worden gewerkt. Indien dit het geval is wordt u hier schriftelijk over geïnformeerd.

 • Waar kan ik terecht met vragen of voor een persoonlijk gesprek?

  Heeft u vragen of opmerkingen over het project, de werkzaamheden of wilt u een persoonlijk gesprek met ons? Stuur uw vraag of verzoek dan naar cremerstraat@nijkamp.net of cremerstraat@eneco.com. U kunt ook contact opnemen met Willem van Engelen, gebiedsconciërge Nijkamp via 06-5572 2769.

  Heeft u andere vragen aan Eneco? Bel dan onze Klantenservice via 088 - 8 955 955 (u betaalt uw gebruikelijke belkosten), bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur.

 • Moeten alle bomen gekapt worden in de parkstrook Cremerstraat?

  Nee, uitsluitend de bomen die op het leidingentracé of in bijbehorende werkstrook staan.

 • Hoe worden de gekapte bomen gecompenseerd?

  Ondanks dat het definitieve ontwerp met veel zorgvuldigheid is gemaakt, is er mede door de spoorverdubbeling minder ruimte beschikbaar in het park voor de aanplant van bomen en struiken. Een deel van de groenvoorziening wordt daarom buiten de parkstrook gecompenseerd. Samen met de gemeente Utrecht onderzoekt Eneco de mogelijkheden in de aangrenzende wijk Nieuw Engeland en/of bij het project Westelijke Stadsboulevard.

 • Waarom zijn de bomen op de oude leidingen geplant?

  De bomen zijn nooit op de leidingen aangeplant, maar door een natuurlijk proces zijn zaden gekiemd en uitgegroeid tot bomen. Bij gebrek aan een goed beheer is niet ingegrepen en is schade ontstaan aan de beschermende betonconstructie rondom de warmteleidingen.

 • Is de herinrichting nu zo gemaakt dat er geen bomen meer op het leidingtracé kunnen groeien?

  Ja, boven en binnen drie meter van de leidingen is het niet toegestaan om diep-wortelende bomen aan te planten vanwege de risico op schade aan de warmteleidingen. De warmteleidingen hebben een isolerende buitenmantel van Polyethyleen (PE). Deze laag is kwetsbaar voor de ingroei van wortels. Indien grondwater doordringt in de isolerende laag ontstaat corrosie en daarmee de kans op schade aan de leiding, wat weer tot warmteverlies kan leiden. In het herinrichtingsplan is gewaarborgd dat er geen bomen boven of op korte afstand van de leidingen komen te staan. Bovendien zal de gemeente ervoor zorgen dat er ook tijdens de beheerfase geen nieuwe diep-wortelende bomen in de buurt van de leidingen komen te staan.

 • Hoe wordt tijdens de werkzaamheden de veiligheid van bezoekers van het park gewaarborgd?

  Om de veiligheid van gebruikers van het park te kunnen waarborgen worden de werkzaamheden uitgevoerd binnen de bouwhekken van het werkgebied. De biologische tuin ‘De Wilgenhof’ en de spoorwoningen blijven bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Eneco maakt hier uitvoeringsafspraken over met de betrokkenen.

 • Wanneer is de parkstrook volledig heringericht?

  Medio 2018 heeft ProRail het eerste deel van de herinrichting van het park en de aanplant van nieuwe groenvoorziening voltooid. Dit betreft het gedeelte langs het spoortalud.
  Het tweede deel van de herinrichting wordt na de werkzaamheden van Eneco (tweede helft 2019) uitgevoerd door de firma Eijkelboom.

 • Waar kan ik het definitieve ontwerp van de parkstrook inzien?

  Alle informatie over dit ontwerp kunt u vinden op deze webpagina van de gemeente Utrecht

Waar kan ik mijn vraag stellen?

Heeft u vragen of opmerkingen over het project of de werkzaamheden? Stuur deze dan naar cremerstraat@nijkamp.net of cremerstraat@eneco.com.

Voor dringende vragen of melden van onveilige situatie kunt u bellen naar: 0800 - 330 4005 (gratis, 24/7 bereikbaar).

Heeft u andere vragen aan Eneco? Bel dan onze Klantenservice via 088 - 8 955 955 (u betaalt uw gebruikelijke belkosten), bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur.