Privacystatement

Eneco (Eneco Holding N.V. en overige met haar in de Eneco-groep verbonden groepsmaatschappijen) vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website belangrijk. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden daarom zorgvuldig behandeld en beveiligd. Eneco houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Eneco Holding N.V. Eneco heeft haar verwerkingen gemeld bij de toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens.

Verwerken van persoonsgegevens

Eneco verwerkt je persoonsgegevens in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering van Eneco en de vennootschappen binnen haar groep, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

a) het beoordelen en accepteren van een klant en het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten met klanten en relatiebeheer;
b) het verwerken van gegevens voor (direct) marketingdoeleinden;
c) het innen van vorderingen ten behoeve van derden;
d) het voldoen aan wettelijk verplichtingen;
e) ten behoeve van managementinformatie, de ontwikkeling van producten en diensten en ter bepaling van de algemene strategie en het beleid;
f) het uitvoeren van crediteuren- en debiteurencontrole;
g) accountantscontroles;
h) het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
i) het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden.

Marketing

Je gegevens worden door Eneco ook in groepsverband gebruikt onder meer om je op de hoogte te stellen over voor jou (nieuwe) relevante producten, diensten en/of activiteiten van Eneco en door haar zorgvuldig geselecteerde partners.

Indien je geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kun je dit aan Eneco melden via ons contactformulier of schriftelijk op Antwoordnummer 5166, 3000 VB Rotterdam.

Klikgedrag

Op de website van Eneco worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kan Eneco de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kan Eneco haar dienstverlening aanpassen aan de wensen van klanten.

Gebruik van cookies

De websites van Eneco maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als je onze websites bezoekt. Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

 
  • Om je zo goed mogelijk te informeren over onze producten en diensten. Zo krijg je informatie te zien die voor jou het meest relevant is.
  • Het opvragen van eerdere voorkeuren.
  • Voor onderzoek, om de websites te optimaliseren en gebruikersvriendelijker te maken.

Sommige cookies zijn noodzakelijk. Door deze cookies kun je gebruikmaken van functionaliteiten op de websites, bijvoorbeeld voor het gebruik van het vragenformulier, online klant worden, verhuizen en om inloggegevens van Mijn Eneco te onthouden.

Ontvang je liever geen cookies? Dan kun je deze uitzetten in de instellingen van je browser. Let op: dit betekent dat niet alle functionaliteiten van de websites werken op je computer, tablet of mobiele telefoon.

Hier vind je een lijst van cookies die op je computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als je onze websites raadpleegt en hun functionaliteit.

Links naar andere sites

Op de websites van Eneco zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. Eneco draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met jouw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door jou bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of je je kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Beveiligen van persoonsgegevens

Eneco neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens. Daarbij maakt Eneco een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten.

Wat zijn uw rechten?

Je hebt het recht om aan Eneco te vragen of er persoonsgegevens van jou worden verwerkt. Als dit het geval is, kun je verzoeken om een schriftelijk overzicht van die gegevens.

Als je van mening bent dat je gegevens niet juist zijn of dat Eneco je gegevens niet mag verwerken, kun je Eneco verzoeken om je gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Eneco laat je binnen vier weken weten in hoeverre Eneco aan je verzoek kan voldoen. Voordat een dergelijk verzoek in behandeling wordt genomen, kan Eneco een legitimatie aan je vragen. Stuur je verzoek aan Eneco o.v.v. ‘privacy’ via ons contactformulier of schriftelijk op Antwoordnummer 5166, 3000 VB Rotterdam.
Indien je geen marketingmateriaal wenst te ontvangen, kun je dat op dezelfde manier aan Eneco kenbaar maken. Je kunt je ook op ieder gewenst moment afmelden via de afmeldlink onderin onze mails.

Melden datalek

Eneco houdt zich aan de Meldplicht Datalekken. Dit betekent dat wij een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering van het datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit ons zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat u het datalek heeft geconstateerd.
Dit doet u via meldpuntprivacy@eneco.com. Vermeld in uw e-mail uw naam, eventueel de organisatie waarvoor u werkt, uw telefoonnummer en een korte omschrijving van het datalek. Meer informatie.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan: Eneco o.v.v. ‘privacy’, via ons contactformulier of schriftelijk op Antwoordnummer 5166, 3000 VB Rotterdam.

Wijzigingen

Eneco behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.