Vooronderzoek warmteleiding

Vooronderzoek aanleg warmteleiding in de regio Zuid-Holland

Hieronder lees je de antwoorden op veel gestelde vragen van het vooronderzoek naar de mogelijke aanleg van een nieuwe warmteleiding van Vlaardingen en Schiedam naar Midden-Delfland, Delft, Rijswijk en Den Haag.

Staat je vraag er niet tussen of wil je extra informatie? Stuur ons dan een e-mail via de onderstaande button.

Stel je vraag

Werkzaamheden vooronderzoek

 • Waarom wordt het vooronderzoek uitgevoerd?

  De werkzaamheden zijn nodig omdat Eneco de haalbaarheid van de route (tracé) voor een nieuwe (ondergrondse) warmteleiding onderzoekt. 

 • Wat houden de werkzaamheden in?

  De werkzaamheden bestaan uit bodemonderzoek. Met behulp van landmetingen, grondboringen en het graven van sleuven brengen we de bodemgesteldheid en kabels en leidingen in de ondergrond in kaart. Zo weten we zeker of de ondergrond geschikt is voor de aanleg van een warmteleiding of niet.

 • Hoe lang duren de werkzaamheden van het vooronderzoek?

  Wij streven er naar om de werkzaamheden binnen één dag af te ronden (onvoorziene (weers-) omstandigheden daargelaten). Het is mogelijk dat er in een specifieke straat/omgeving meerdere onderzoeken uitgevoerd moeten worden. Dit proberen we uiteraard zoveel mogelijk te combineren. Bewoners worden schriftelijk geïnformeerd over de planning en duur van de werkzaamheden.

 • Wat zijn de werktijden van dit vooronderzoek?

  Eneco en haar aannemer(s) streven er naar om de werkzaamheden tussen 7.00 en 18.00 uur uit te voeren. Onvoorziene omstandigheden kunnen er toe leiden dat er buiten deze tijden gewerkt dient te worden om het werk af te maken.

 • Wat is de impact van de werkzaamheden op bereikbaarheid?

  Voor het uitvoeren van de werkzaamheden kan het zijn dat er een tijdelijk gewijzigde verkeerssituatie van toepassing is. Weggebruikers kunnen hier hinder van ondervinden. Eventuele omleidingsroutes worden duidelijk aangegeven door middel van verkeersborden. De tijdelijk gewijzigde verkeerssituaties worden altijd aangevraagd bij en besproken met de gemeente. Dit in verband met de wettelijke eis dat hulpdiensten (ambulance, brandweer, politie) altijd iedere locatie moet kunnen bereiken. Als er in uw omgeving een tijdelijke gewijzigde verkeerssituatie van toepassing is, informeren wij u hier schriftelijk over.

 • Wat kan ik doen als ik (geluids-)overlast heb van de werkzaamheden?

  Voor de werkzaamheden wordt onder andere gebruik gemaakt van een (kleine) graafmachine, een vrachtwagen voor vervoeren van materiaal, een trilplaat om zand aan te trillen en mogelijk een pomp om grondwater af te voeren. Op enkele locaties moet er ook asfalt gezaagd worden om de werkzaamheden uit te voeren. Omwonenden kunnen hier (enige) geluidshinder van ondervinden. Eneco en haar aannemer(s) doen er echter alles aan om dit tot een minimum te beperken. We houden ons daarbij uiteraard aan de (vergunning)voorschriften van uw gemeente.

  Heeft u een opmerking of suggestie over de uitvoering van de werkzaamheden? Stuur dan een e-mail naar werkenaanwarmte@eneco.com of neem telefonisch contact op met Eneco uitvoerder Koos Zandstra via 06-5374 5408, bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.

 • Heeft Eneco een vergunning voor het uitvoeren van dit vooronderzoek?

  Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is bij de gemeente een melding gedaan van de werkzaamheden (indien daarmee kan worden volstaan) of een werkvergunning aangevraagd en verkregen.

 • Welke impact hebben de werkzaamheden op het groen en bomen?

  De werkzaamheden bestaan uit bodemonderzoek. Met behulp van landmetingen, grondboringen en het graven van sleuven brengen we de bodemgesteldheid en kabels en leidingen in de ondergrond in kaart. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden worden geen bomen gekapt. In sommige gevallen wordt er gewerkt in een groenstrook of kan het nodig zijn om een struik (tijdelijk) te verwijderen. Indien mogelijk planten we deze na de werkzaamheden terug of overleggen we met uw gemeente waar in de wijk het groen gecompenseerd kan worden.

 • Welke impact hebben de werkzaamheden op archeologie?

  De werkzaamheden zijn noodzakelijk om tijdig archeologische waarde in de ondergrond op te sporen ten behoeve van de aanleg van het warmteleiding in de toekomst. Voor het vooronderzoek is er (daar waar uw gemeente dit heeft aangegeven) voorafgaand aan de werkzaamheden een archeologische bureaustudie uitgevoerd. Wanneer er archeologische zaken in de ondergrond worden aangetroffen, nemen wij (in overleg met de gemeente) maatregelen.

Mogelijke aanleg warmteleiding

 • Heeft Eneco te zijner tijd een vergunning nodig voor de aanleg van de warmteleiding?

  Ja, daar moet een vergunning voor worden aangevraagd bij de gemeente. Voorafgaand aan de officiële vergunningaanvraag gaat Eneco in gesprek met omwonenden, gemeente en andere belanghebbenden.

 • Wordt de leiding te zijner tijd in onze straat gelegd?

  Ja, daar gaan we wel van uit. Uit de veldonderzoeken moet blijken of de leiding ook daar kan worden aangelegd waar die nu is voorzien. Of de nieuwe warmteleiding ook daadwerkelijk aangelegd zal worden, hangt nog van veel factoren af. Hier is Eneco nog over in gesprek met de betreffende gemeenten langs het tracé en andere belanghebbenden.

 • Kan ik ook worden aangesloten op een toekomstig warmtenet?

  Welke wijken van een warmtenet worden voorzien moet nog nader worden onderzocht. Voor sommige wijken zal een warmtenet een verstandige keuze zijn. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van de afstand van de wijk tot de warmteleiding, maar ook factoren als bebouwingsdichtheid en huidige energieprestatie van de woningen zijn hierin bepalend.

 • Waarom overweegt Eneco om een nieuwe warmteleiding aan te leggen?

  Het energiebeleid van Nederland en uw gemeente is erop gericht om de warmtevoorziening (verwarmen van woningen en leveren warm water) te verduurzamen. Een belangrijke pijler is het verminderen van de afhankelijkheid van aardgas. Een warmtenet is hier één van de mogelijke oplossingen voor. Eneco heeft ook een verduurzamingsambitie en werkt hier aan met deze leiding. Eneco ziet kansen om de warmte uit de Rotterdamse haven, die nu veelal onbenut blijft, te gebruiken voor het verwarmen van gebouwen in de regio Delfland. De nieuwe warmteleiding is een uitbreiding op het warmtenet dat nu al in Rotterdam-Noord loopt. De warmteleiding wordt zodanig ontworpen dat het op termijn ook mogelijk is om andere duurzame bronnen (lokale) aan te sluiten op het warmtenet.

 • Waarom doet Eneco dit vooronderzoek als de gemeenten nog geen besluit hebben genomen over de aanleg van de nieuwe warmteleiding?

  De betrokken gemeenten verlenen hun medewerking aan het vooronderzoek omdat ze het project ondersteunen, of er nu al wel of nog geen definitief besluit is genomen over de aanleg van de nieuwe leiding. Door dit vooronderzoek nu uit te voeren weten we straks, als er besloten wordt voor de aanleg, beter waar en hoe we de warmteleiding kunnen aanleggen. De besluitvorming tot aanleg is nog onderwerp van gesprek met gemeenten en andere bevoegde instanties.

 • Waarom doet Eneco dit vooronderzoek als de gemeenten nog geen definitief besluit hebben genomen over de aanleg van deze nieuwe warmteleiding?

  De betrokken gemeenten verlenen hun medewerking aan het vooronderzoek. Door dit vooronderzoek nu uit te voeren weten we straks, als er besloten wordt voor de aanleg, beter waar en hoe we de warmteleiding kunnen aanleggen. De besluitvorming tot aanleg is nog onderwerp van gesprek met gemeenten en andere bevoegde instanties. Elke gemeente maakt afspraken met Eneco over onder welke de voorwaarden de leiding in hun gemeente mag  worden aangelegd. Deze afspraken worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. 

Andere vragen aan Eneco?

Eneco Postcard

Stuur een bericht

Stel je vraag aan de juiste expert via ons e-mailformulier.

Stel je vraag

Eneco textbox

Of vind je antwoord op ons forum of social media

Op het Eneco Forum kun je je vraag eenvoudig voorleggen aan andere klanten en antwoorden lezen op eerdere vragen. Ook is Eneco bereikbaar via Twitter en Facebook, op werkdagen van 08.00 tot 21.00 uur en zaterdag en zondag van 10.00 tot 16.00 uur. Op het forum en social media helpen we elkaar.

Naar het Forum

Eneco Phone

Of bel met de klantenservice

088 - 8 955 955

(je betaalt je gebruikelijke belkosten)

Bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur.

Bij de meest gestelde vragen vind je ook veel antwoorden op de vragen over je termijnbedrag, de jaarnota en het doorgeven van meterstanden.