Dichterswijk Utrecht

Aanleg nieuwe warmteleiding

Op 13 augustus 2018 startte Eneco en aannemer MVOI met de aanleg van een nieuwe stadswarmteleiding tussen het centrumgebied en Kanaleneiland, dwars door de Dichterswijk in Utrecht. De transportleiding heeft een lengte van ongeveer 1 kilometer en verbindt twee punten van het bestaande stadswarmtenet waardoor er een ringnet ontstaat.

De onderstaande video geeft een beeld van de aanleg van de nieuwe stadswarmteleiding en wat voor impact dit heeft op de omgeving en voor de bewoners en ondernemers in de Dichterswijk.

Aanleg van de nieuwe warmteleiding

De werkzaamheden voor de totale aanleg van de warmteleiding duren ongeveer een jaar, vanaf half augustus 2018 tot en met juli 2019. Vanwege de lengte van het leidingentracé hebben we de werkzaamheden verdeeld in fases, zo proberen we de overlast voor de omgeving zo beperkt mogelijk te houden. Er zijn in totaal 14 fases, ook wel werkvakken genoemd. Hieronder vindt u een overzicht van de werkvakken en een globale planning:

Meer informatie over de werkvakken waar we op dit moment aan het werk zijn kun je hier terug vinden:


Let op: Voor de werkzaamheden op de Croeselaan ter hoogte van de kruising met de Van Zijstweg zijn verkeersmaatregelen noodzakelijk die van invloed zijn op de ontsluiting van de gehele Dichterswijk en omgeving. Toelichting en beschrijving vindt u in de bijlagen van werkvakken 13 en 14. Ook is er een omleiding voor de fietsroute langs de Kanaalweg tussen de Balijebrug en de Nelson Mandelabrug. Meer informatie daarover vindt u in de bijlage van werkvak 1.

Waar kan ik mijn vraag stellen?

Heeft u vragen over de werkzaamheden van Eneco? Neem dan contact op met Erik Robaard, omgevingsmanager van aannemer MVOI, via 06- 5717 5063. Vragen kunt u ook mailen naar dichterswijk@mvoi.nl of werkenaanwarmte@eneco.com.

Heeft u andere vragen aan Eneco? Bel dan onze Klantenservice via 088 - 8 955 955 (u betaalt uw gebruikelijke belkosten). Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur.

Veelgestelde vragen

 • Waarom gaat Eneco een nieuwe warmteleiding aanleggen?

  We hebben al een stadswarmtenet in de gemeente. Met de aanleg van deze leiding zorgen we ervoor dat de warmtelevering in het centrumgebied straks via twee kanten verzekerd is. Eén vanaf de kant van de centrale aan de Nicolaas Beetsstraat (noordzijde centrumgebied) en één vanaf de kant van de hulpcentrale Kanaleneiland, waarvoor de nieuwe leiding het ontbrekende deel gaat vormen.

  Hiermee vergroten we de leveringszekerheid van warmte aan onze klanten. Bovendien kunnen we op termijn afscheid nemen van de hulpwarmtecentrale aan de Kanaalweg, wat bijdraagt aan de ambities voor een duurzamer Utrecht en woningbouw in de Merwedekanaalzone mogelijk maakt.

 • Waar komt de nieuwe leiding?

  De nieuwe ondergrondse warmteleiding wordt aangelegd vanaf de kruising Croeselaan met de Van Zijstweg, in zuidelijke richting verder over de Croeselaan en de Heycopstraat, om vervolgens onder het Merwedekanaal door te gaan tot aan de hulpwarmtecentrale aan de Kanaalweg.

 • Wat gebeurt er met de warmtecentrale op Kanaleneiland?

  De warmtecentrale op Kanaleneiland heeft momenteel twee functies. Het is een hulpwarmtecentrale die extra warmte kan leveren indien andere centrales onvoldoende capaciteit bieden (een zogeheten ‘back-up’ voorziening). Daarnaast is het ook een overdrachtstation waarvandaan de warmte aan verschillende woningen en bedrijven geleverd kan worden. Deze laatst genoemde functie blijft bestaan. De functie als hulpwarmtecentrale wordt binnen een aantal jaren afgebouwd, wat bijdraagt aan de ambities voor een duurzamer Utrecht. Hierover heeft Eneco afspraken met de gemeente gemaakt.

 • Wat is de planning van de werkzaamheden?

  De werkzaamheden voor de aanleg van de warmteleiding starten in augustus 2018 en duren naar verwachting tot en met juli 2019. Vanwege de lengte van het leidingentracé hebben we het werk verdeeld in fases, zo proberen we de overlast voor de omgeving zo beperkt mogelijk te houden.

  Maandag 13 augustus 2018 starten de eerste fases van de werkzaamheden. De werkzaamheden starten aan beide kanten van het Merwedekanaal ter hoogte van de hulpwarmtecentrale van Eneco en op de Croeselaan ter hoogte van de kruising met de Van Zijstweg (nabij de Rabobank).

 • Hoe heeft Eneco het tracé van de nieuwe warmteleiding bepaald en welke alternatieve tracés zijn onderzocht?

  De ligging van de nieuwe leiding is zorgvuldig afgestemd met de gemeente. Mede in combinatie met alle andere gemeentelijke projecten bleek dit de voorkeursroute te zijn. Denk hierbij aan de busbaan Z90, de herinrichting van de Croeselaan, de ontwikkeling van het Heycopterrein en de geplande woningbouw in de Merwedekanaalzone. Eneco voert nauw overleg met de gemeente om de werkzaamheden met de (voorbereiding van) deze nieuwe projecten af te stemmen. Alternatieve tracés, bijvoorbeeld via de Van Zijstweg, bleken niet mogelijk omdat er ondergronds geen ruimte beschikbaar is.

 • Hoe wordt de leiding onder het Merwedekanaal aangebracht?

  Dit gebeurt door een boring onder het Merwedekanaal door. Hiervoor zijn er twee boorkuipen nodig. Aan elke zijde van het kanaal één. Vanuit deze kuipen worden de twee warmteleidingen (aanvoer- en retourleiding) onder het kanaal door geboord. Vanaf de Kanaalweg worden de leidingen aangelegd richting de hulpwarmtecentrale. De ligging van de leidingen is afgestemd met Rijkswaterstaat (waterbeheerder) en de gemeente Utrecht.

 • Worden er ook bomen gekapt voor de aanleg van de leiding?

  Voor het realiseren van de boorkuipen, de boring van de leidingen en de aansluiting ervan op de hulpwarmtecentrale is er ruimte nodig. Hierdoor is het noodzakelijk om 10 bomen te rooien. Het gaat om bomen die langs de kade aan de Kanaalweg staan, ter hoogte van de centrale. Op onderstaande afbeelding staat in groen omcirkelt welke bomen het betreft. Om de nieuwe warmteleidingen in de toekomst te beschermen tegen beschadigingen mogen er boven en in de nabijheid van de warmteleidingen geen (diepgewortelde) bomen of struiken staan of worden aangeplant. Eneco stelt in overleg met omwonenden en de gemeente een herstelplan op, waarbij bomen met een lengte van 15m hoog worden aangeplant zodra de werkzaamheden zijn afgerond.

  Verder worden er een aantal bomen in de Heycopstraat uitgenomen en tijdelijk opgeslagen om deze na de werkzaamheden terug te planten. Alle groenvoorzieningen worden na afloop van de werkzaamheden hersteld.

 • Heeft Eneco al een kapvergunning?

  Ja, Eneco heeft een vergunningaanvraag verkregen. Onder de voorwaarde dat er een herstelplan komt.

  Er is overleg met omwonenden geweest en op basis hiervan wordt een herstelplan opgesteld met bomen met een lengte van rond 15m hoog.

 • Hoe wordt de bereikbaarheid van woningen, winkels en andere voorzieningen gegarandeerd?

  Door de aanleg van de warmteleidingen zullen bepaalde delen van straten tijdelijk minder goed per auto bereikbaar zijn. Voor leveranciers van winkels en bedrijven worden waar nodig alternatieve aan- en afvoerroutes ingesteld. Parkeergarages voor bewoners blijven bereikbaar, maar de toegangsroutes zullen tijdens de werkzaamheden wel wijzigen. Eneco zorgt er in overleg met de gemeente en de hulpdiensten voor dat alle woningen, bedrijven en instellingen bereikbaar blijven. Omleidingsroutes en afsluitingen worden duidelijk aangegeven door middel van verkeersborden. Bij elke fase van de werkzaamheden wordt de bereikbaarheid goed afgestemd met de hulpdiensten.

 • Hoe wordt tijdens de werkzaamheden de veiligheid van omwonenden, passanten en spelende kinderen gegarandeerd?

  Langs de werkzaamheden worden hekwerken geplaatst en andere voorzorgsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat omwonenden, voorbijgangers en kinderen op het werkterrein kunnen komen. Tevens zullen er tijdens de uitvoering van het werk toezichthouders ter plaatse aanwezig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de nabijheid van scholen en speelterreinen krijgen bijzondere aandacht.

  Vanuit MVOI en Eneco vragen wij uw bijzondere aandacht om (uw) kinderen te wijzen op het gevaar van het betreden van de werkvakken en van (langsrijdend) bouwverkeer. Uiteraard zullen de vertegenwoordigers van MVOI en Eneco dit ook doen en kinderen waarschuwen, maar met uw hulp als buurtbewoner hebben wij nog meer ogen. Mocht u tijdens de werkzaamheden zaken zien die niet veilig zijn voor kinderen/bewoners, het verkeer of dieren, wilt u dan zo vriendelijk zijn om dit direct bij de aannemer te melden.

 • Kan ik straks nog mijn kind(-eren) met de auto naar school of BSO brengen?

  De leiding ligt straks onder de rijbaan van de Heycopstraat. Dit betekent dat de Heycopstraat tijdens de werkzaamheden voor doorgaand verkeer afgesloten is en er omleidingen worden ingesteld. Dit zal ongetwijfeld voor overlast zorgen. In overleg met basisschool ‘De Kleine Dichter’ zal Eneco ouders zo goed mogelijk op de hoogte houden van deze verkeersmaatregelen. Er wordt ook aangegeven welke mogelijkheden er zijn om uw kinderen met de auto af te zetten of op te halen.

 • Kunnen kinderen gebruik blijven maken van de speelterreinen langs de Heycopstraat?

  In verband met de graafwerkzaamheden langs de appartementengebouwen aan het Roldieperhof is een groot deel van het speelterrein aan het Heycopplantsoen tijdelijk niet te gebruiken.

  In verband met de ruimte die we nodig hebben moeten we helaas de speeltoestellen en de doeltjes op het sportveld verwijderen. Het speelschip en de schommel blijven gehandhaafd en een deel van de zandbak eromheen ook. Het deel van het kunstgras welke binnen het werkvak valt wordt opgerold tot buiten het werkvak. Het overige deel blijft gewoon liggen. Na uitvoering van de werkzaamheden wordt alles hersteld uiteraard weer hersteld naar de huidige situatie.

  De speelplaats bij de basisschool ‘De Kleine Dichter’ ligt buiten het werkgebied en blijft sowieso gewoon bruikbaar. Dit geldt ook voor het trapveldje aan de overkant van de school aan de kant van Intertaste-fabriek.

 • Hoe gaat Eneco voorkomen dat schade ontstaat aan bijvoorbeeld woningen?

  Langs het tracé heeft MVOI nulmetingen laten uitvoeren door een onafhankelijk expert. Omwonenden die hier voor zijn benaderd ontvangen een (digitaal) rapport van deze nulmeting. Waar nodig wordt tijdens de werkzaamheden trillingsgevoelige apparatuur worden opgehangen om trillingen te meten.

 • Wat zijn de tijden waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd?

  De werkzaamheden worden in de regel op werkdagen tussen 07:00 uur en 19:00 uur uitgevoerd. Het kan voorkomen dat er ook op zaterdagen wordt doorgewerkt.

 • Waar kan ik terecht met vragen of voor een persoonlijk gesprek?

  Heeft u vragen over de werkzaamheden of wilt u een persoonlijk gesprek over de gevolgen van de werkzaamheden, neem dan contact op met Erik Robaard, omgevingsmanager van aannemer MVOI, via 06- 5717 5063. Vragen kunt u ook mailen naar dichterswijk@mvoi.nl. of werkenaanwarmte@eneco.com

  Heeft u andere vragen aan Eneco? Bel dan onze Klantenservice via 088 - 8 955 955 (u betaalt uw gebruikelijke belkosten). Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur.