Dichterswijk Utrecht

Aanleg nieuwe warmteleiding

Eneco werkt aan de voorbereidingen voor een nieuwe warmteleiding tussen het centrumgebied en Kanaleneiland. De leiding is ongeveer 1 km lang en verbindt twee punten van het bestaande stadswarmtenet, waardoor er een ringnet ontstaat.

 • Waar komt de nieuwe leiding?

  Het nieuwe ondergrondse ringnet wordt aangelegd vanaf de kruising Croeselaan met de Van Zijstweg, in zuidelijke richting verder over de Croeselaan en de Heycopstraat, om vervolgens onder het Merwedekanaal door te gaan tot aan de hulpwarmtecentrale aan de Kanaalweg. De ligging van de leidingen is afgestemd met Rijkswaterstaat (waterbeheerder) en de gemeente Utrecht.

  Klik hier om de kaart te zien met de nieuwe warmteleiding ingetekend.

 • Wat levert dit op?

  Door de aanleg van de nieuwe warmteleiding vergroten we de leveringszekerheid van warmte aan onze klanten. Bovendien kunnen we op termijn afscheid nemen van de hulpwarmtecentrale aan de Kanaalweg, wat bijdraagt aan de ambities voor een duurzamer Utrecht en woningbouw in de Merwedekanaalzone mogelijk maakt.

 • Wat merk jij ervan?

  Door de aanleg van de warmteleidingen zullen bepaalde delen van straten tijdelijk minder goed per auto bereikbaar zijn. Eneco zorgt er in overleg met de gemeente en de hulpdiensten voor dat alle woningen, bedrijven en instellingen bereikbaar blijven. Omleidingsroutes en afsluitingen worden duidelijk aangegeven door middel van verkeersborden.

 • Laatste nieuws

  De werkzaamheden voor de aanleg van de warmteleidingen starten in augustus 2018 en duren naar verwachting tot de zomer van 2019. In augustus 2018 start de eerste fase van de werkzaamheden waarin we de leidingen onder het kruispunt van de Croeselaan en de Van Zijstweg aanleggen.

  Inloopbijeenkomst
  Wij vinden het belangrijk dat u weet wat u kunt verwachten van de werkzaamheden. Wij nodigen u daarom graag uit voor de inloopbijeenkomst die we samen met aannemersbedrijf MVOI en de gemeente Utrecht organiseren op dinsdag 26 juni van 17.30 uur tot 20.30 uur bij u in de buurt bij:

  Café-restaurant De Branding
  Croeselaan 303
  3521 BT Utrecht

  U kunt die avond binnen lopen op het moment dat het u het beste uitkomt. Medewerkers van aannemer, de gemeente en Eneco staan klaar om uw vragen te beantwoorden en u aan de hand van tekeningen en plattegronden te informeren over de planning en de uitvoering van de werkzaamheden.

Waar kan ik mijn vraag stellen?

Heeft u vragen over de werkzaamheden van Eneco? Neem dan contact op met Martin Hogeboom, omgevingsmanager van Eneco, via 06 - 5759 3651. U kunt hem ook mailen via martin.hogeboom@eneco.com of werkenaanwarmte@eneco.com.

Heeft u andere vragen aan Eneco? Bel dan onze Klantenservice via 088 - 8 955 955 (u betaalt uw gebruikelijke belkosten). Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur.

Dinsdag 26 juni organiseren wij van 17.30 uur tot 20.30 uur samen met aannemersbedrijf MVOI en de gemeente Utrecht een inloopbijeenkomst bij café-restaurant De Branding.

Veelgestelde vragen

 • Waarom gaat Eneco een nieuwe warmteleiding aanleggen?

  We hebben al een stadswarmtenet in de gemeente. Met de aanleg van deze leiding zorgen we ervoor dat de warmtelevering in het centrumgebied straks via twee kanten verzekerd is. Eén vanaf de kant van de centrale aan de Nicolaas Beetsstraat (noordzijde centrumgebied) en één vanaf de kant van de hulpcentrale Kanaleneiland, waarvoor de nieuwe leiding het ontbrekende deel gaat vormen.

 • Waar komt de nieuwe leiding?

  De nieuwe ondergrondse warmteleiding wordt aangelegd vanaf de kruising Croeselaan met de Van Zijstweg, in zuidelijke richting verder over de Croeselaan en de Heycopstraat, om vervolgens onder het Merwedekanaal door te gaan tot aan de hulpwarmtecentrale aan de Kanaalweg.

 • Wat gebeurt er met de warmtecentrale op Kanaleneiland?

  De warmtecentrale op Kanaleneiland heeft momenteel twee functies. Het is een hulpwarmtecentrale die extra warmte kan leveren indien andere centrales onvoldoende capaciteit bieden (een zogeheten ‘back-up’ voorziening). Daarnaast is het ook een overdrachtstation waarvandaan de warmte aan verschillende woningen en bedrijven geleverd kan worden. Deze laatst genoemde functie blijft bestaan. De functie als hulpwarmtecentrale wordt binnen een aantal jaren afgebouwd, wat bijdraagt aan de ambities voor een duurzamer Utrecht. Hierover heeft Eneco afspraken met de gemeente gemaakt.

 • Wat is de planning van de werkzaamheden?

  De werkzaamheden voor de aanleg van de warmteleiding starten in augustus 2018 en duren naar verwachting tot de zomer van 2019. Vanwege de lengte van het leidingentracé hebben we het werk verdeeld in fases, zo proberen we de overlast voor de omgeving zo beperkt mogelijk te houden. In augustus 2018 start de eerste fase van de werkzaamheden waarin we de leidingen onder het kruispunt van de Croeselaan en de Van Zijstweg aanleggen. Onze werkzaamheden starten hier, zodat we op tijd klaar te zijn voor de aanleg van de nieuwe busbaan en de herinrichting van de Croeselaan door de gemeente.

  Zodra Eneco een aannemer heeft gecontracteerd zal meer bekend worden over de fasering van het werk. Hierover zullen nadere mededelingen worden gedaan in wijkberichten van de gemeente en huis-aan-huis nieuwsbrieven van Eneco.

 • Hoe heeft Eneco het tracé van de nieuwe warmteleiding bepaald en welke alternatieve tracés zijn onderzocht?

  De ligging van de nieuwe leiding is zorgvuldig afgestemd met de gemeente. Mede in combinatie met alle andere gemeentelijke projecten bleek dit de voorkeursroute te zijn. Denk hierbij aan de busbaan Z90, de herinrichting van de Croeselaan, de ontwikkeling van het Heycopterrein en de geplande woningbouw in de Merwedekanaalzone. Eneco voert nauw overleg met de gemeente om de werkzaamheden met de (voorbereiding van) deze nieuwe projecten af te stemmen. Alternatieve tracés, bijvoorbeeld via de Van Zijstweg, bleken niet mogelijk omdat er ondergronds geen ruimte beschikbaar is.

 • Hoe wordt de leiding onder het Merwedekanaal aangebracht?

  Dit gebeurt door een boring onder het Merwedekanaal door. Hiervoor zijn er twee boorkuipen nodig. Aan elke zijde van het kanaal één. Vanuit deze kuipen worden de twee warmteleidingen (aanvoer- en retourleiding) onder het kanaal door geboord. Vanaf de Kanaalweg worden de leidingen aangelegd richting de hulpwarmtecentrale. De ligging van de leidingen is afgestemd met Rijkswaterstaat (waterbeheerder) en de gemeente Utrecht.

 • Worden er ook bomen gekapt voor de aanleg van de leiding?

  Voor het realiseren van de boorkuipen, de boring van de leidingen en de aansluiting ervan op de hulpwarmtecentrale is er ruimte nodig. Hierdoor is het noodzakelijk om 10 bomen te rooien. Het gaat om bomen die langs de kade aan de Kanaalweg staan, ter hoogte van de centrale. Op onderstaande afbeelding staat in groen omcirkelt welke bomen het betreft. Om de nieuwe warmteleidingen in de toekomst te beschermen tegen beschadigingen mogen er boven en in de nabijheid van de warmteleidingen geen (diepgewortelde) bomen of struiken staan of worden aangeplant. Eneco is in overleg met de gemeente om te onderzoeken waar elders in de omgeving bomen terug kunnen komen.

  Verder worden er een aantal bomen in de Heycopstraat en het Heycopplantsoen uitgenomen en tijdelijk opgeslagen om deze na de werkzaamheden terug te planten.

 • Heeft Eneco al een kapvergunning?

  We hebben een vergunningaanvraag ingediend voor het kappen van een aantal bomen aan de Kanaalweg zoals hierboven op de afbeelding weergegeven. Deze aanvraag is op 29 maart 2018 door de gemeente gepubliceerd en te vinden op www.overuwbuurt.overheid.nl/.

 • Hoe wordt de bereikbaarheid van woningen, winkels en andere voorzieningen gegarandeerd?

  Door de aanleg van de warmteleidingen zullen bepaalde delen van straten tijdelijk minder goed per auto bereikbaar zijn. Voor leveranciers van winkels en bedrijven worden waar nodig alternatieve aan- en afvoerroutes ingesteld. Parkeergarages voor bewoners blijven bereikbaar, maar de toegangsroutes zullen tijdens de werkzaamheden wel wijzigen. Eneco zorgt er in overleg met de gemeente en de hulpdiensten voor dat alle woningen, bedrijven en instellingen bereikbaar blijven. Omleidingsroutes en afsluitingen worden duidelijk aangegeven door middel van verkeersborden. Bij elke fase van de werkzaamheden wordt de bereikbaarheid goed afgestemd met de hulpdiensten.

 • Hoe wordt tijdens de werkzaamheden de veiligheid van omwonenden, passanten en spelende kinderen gegarandeerd?

  Langs de werkzaamheden worden hekwerken geplaatst en andere voorzorgsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat omwonenden, voorbijgangers en kinderen op het werkterrein kunnen komen. Tevens zullen er tijdens de uitvoering van het werk toezichthouders ter plaatse aanwezig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de nabijheid van scholen en speelterreinen krijgen bijzondere aandacht.

 • Kan ik straks nog mijn kind(-eren) met de auto naar school of BSO brengen?

  De leiding ligt straks onder de rijbaan van de Heycopstraat. Dit betekent dat de Heycopstraat tijdens de werkzaamheden voor doorgaand verkeer afgesloten is en er omleidingen worden ingesteld. Dit zal ongetwijfeld voor overlast zorgen. In overleg met basisschool ‘De Kleine Dichter’ zal Eneco ouders zo goed mogelijk op de hoogte houden van deze verkeersmaatregelen. Er wordt ook aangegeven welke mogelijkheden er zijn om uw kinderen met de auto af te zetten of op te halen.

 • Kunnen kinderen gebruik blijven maken van de speelterreinen langs de Heycopstraat?

  Naast het voetpad langs de appartementengebouwen aan het Roldieperhof wordt gedurende de graafwerkzaamheden een deel van het speelterrein aan het Heycopplantsoen afgezet (voetpad en strook van 5 meter). Een groot deel van dit speelterrein blijft dus bruikbaar (d.w.z. een groot deel van het trapveldje, de speeltoestellen en de zandbak). De speelplaats bij de basisschool ‘De Kleine Dichter’ ligt buiten het werkgebied en blijft sowieso gewoon bruikbaar.
  Het trapveldje aan de overkant van de school aan de kant van Intertaste-fabriek zal gedurende de werkzaamheden niet te gebruiken zijn, omdat dit terrein wordt ingericht voor de opslag van materiaal en voertuigen van de aannemer. Ook worden daar tijdelijke werkunits voor het personeel van de aannemer geplaatst.

 • Wanneer gaat Eneco de bewoners informeren over de uitvoering van werkzaamheden?

  Bewoners, bedrijven en andere betrokkenen informeren wij voor de start van de werkzaamheden uitgebreid over de aard van de werkzaamheden, de planning, bereikbaarheid en veiligheid. Dinsdag 26 juni 2018 organiseren wij vanaf 17:30 een inloopbijeenkomst bij Café-restaurant De Branding op de hoek van de Croeselaan en de Heycopstraat. Omwonenden ontvangen daar nog een uitnodiging voor.

 • Hoe gaat Eneco voorkomen dat schade ontstaat aan bijvoorbeeld woningen?

  Afhankelijk van een nog uit te voeren risicoanalyse wordt er voorafgaand aan de werkzaamheden een bouwkundige vooropname uitgevoerd van dichtbij gelegen gebouwen. Wij zullen contact opnemen met eigenaren/bewoners voor wie dit van toepassing is.

 • Wat zijn de tijden waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd?

  De werkzaamheden worden in de regel op werkdagen tussen 07:00 uur en 19:00 uur uitgevoerd. Het kan voorkomen dat er ook op zaterdagen wordt doorgewerkt.

 • Waar kan ik terecht met vragen of voor een persoonlijk gesprek?

  Heeft u andere vragen over de werkzaamheden of wilt u een persoonlijk gesprek over de gevolgen van de werkzaamheden, neem dan contact op Martin Hogeboom, omgevingsmanager van Eneco, via 06 - 5759 3651. U kunt hem ook mailen via martin.hogeboom@eneco.com of uw vraag mailen naar: werkenaanwarmte@eneco.com.

  Heeft u andere vragen aan Eneco? Bel dan onze Klantenservice via 088 - 8 955 955 (u betaalt uw gebruikelijke belkosten). Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur.