Windpark Nieuwe Waterweg

Windpark Nieuwe Waterweg is een van de eerste windparken dat gerealiseerd is uit het Convenant Realisatie Windenergie Stadsregio Rotterdam. Het windmolenpark telt 6 windturbines. Voor de plaatsing van de windmolens bij Nieuwe Waterweg werkte Eneco samen met de gemeente Rotterdam, deelgemeenten Hoek van Holland en de stadsregio Rotterdam. Windpark Nieuwe Waterweg is sinds juni 2019 in gebruik en levert stroom op dat gelijk staat aan het jaarlijkse stroomverbruik van ruim 21.000 huishoudens.
Windpark nieuwe waterweg

Meer over huidige Windpark Nieuwe Waterweg

Rotterdam werkt aan een schone, groene, gezonde en economisch sterke stad. Samen met bewoners, bedrijven en instellingen neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst. De ambities en resultaten op het gebied van milieu, klimaat, energie en water maken van Rotterdam de duurzaamste wereldhavenstad. Rotterdam Climate Initiative richt zich op 50% CO2-reductie ten opzichte van 1990, 100% klimaatbestendigheid in 2025 en een sterkere regionale economie.

Windpark Nieuwe Waterweg

Om invulling te geven aan deze ambitie sloten 15 gemeenten, Stadsregio Rotterdam, provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, Natuur- en milieufederatie Zuid-Holland en de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) het Convenant Realisatie Windenergie Stadsregio Rotterdam (PDF). Daarin staat onder andere vastgelegd hoeveel opgesteld windvermogen op het grondgebied van Rotterdam gerealiseerd moet worden. De windmolens bij Nieuwe Waterweg zijn daar een concreet resultaat van.

 Het windpark is noordwest-zuidoost georiënteerd. Voor windmolens is dit ideaal, omdat de lijn met windmolens loodrecht staat op de in Nederland meest voorkomende windrichting: zuidwest. De provincie Zuid-Holland koos voor deze locatie, omdat het in Rijnmond veel waait ten opzichte van de rest van Nederland én omdat het ruimtelijk inpasbaar was op de rand van het haven-industrieel complex.

Eneco WindOpbrengst™

Ook omwonenden konden met Eneco WindOpbrengst™ profiteren van de komst van de windmolens bij Nieuwe Waterweg. Deelnemers ontvangen een rendement van 5%. Inwoners van Maassluis, Maasdijk en Hoek van Holland kregen voorrang op de inschrijving. Eneco WindOpbrengst™ voor Nieuwe Waterweg is uitverkocht.

Investeren in poldergebied Oranjebonnen

Vanuit project Windpark Nieuwe Waterweg wordt een bijdrage van € 600.000 ter beschikking gesteld aan het gebied de Oranjebonnen. Dit is de samenvoeging van de Oranjebuitenpolder en de Bonnenpolder. De gemeente Rotterdam benut het bedrag voor aanleg en beheer van infrastructurele en recreatieve doeleinden, natuurontwikkeling en educatie. Denk hierbij aan een noord-zuidgerichte fietsverbinding tussen de Oranjebrug, aanleg van andere recreatieve voorzieningen, een bijdrage voor de beheerkosten van de recreatieve voorzieningen of het natuurbeheer in de Oranjebonnen.

Deze bijdrage is een aanvulling op de subsidie van de provincie, die € 3,1 miljoen beschikbaar heeft gesteld. Samen met de omgeving, ondernemers en investeerders worden de plannen uitgewerkt. Inmiddels is er een nieuwe brug over het Oranjekanaal, zijn er diverse recreatieve routes en is een vispaaiplaats aangelegd.

Historie ontwikkeling Windpark Nieuwe Waterweg

Bij de ontwikkeling van Windpark Nieuwe Waterweg was de eerste stap het bepalen wat er precies onderzocht moest worden. Dat is vastgelegd in de notitie Reikwijdte en Detailniveau, ook wel Startnotitie genoemd. Om de effecten van het windpark in kaart te brengen is vervolgens een milieueffectrapportage (MER) gemaakt. Deze rapportage is omvat een verzameling van deelonderzoeken: flora en fauna, geluid, slagschaduw en schittering, veiligheid en landschap, cultuur en archeologie. Verschillende onderzoekbureaus, ieder met hun eigen specialisme, hebben een bijdrage geleverd aan de MER.

Meer lezen over de MER, de deelonderzoeken, de vergunning en de ontheffing?
Windpark Nieuwe Waterweg

Feiten en cijfers

Windmolens
  • 6 stuks
  • Type: Vestas 112
  • Ashoogte: 119 meter
  • Rotordiameter: 112 meter
Jaarlijkse opbrengst
  • 75.000 MWh
Afnemers
  • Royal Schiphol Group
Medewerker klantenservice

Contact

Heb je na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen over Windpark Nieuwe Waterweg? Klik op de knop hieronder en stuur ons een mail.

Gerelateerde pagina's

Kijk ook wat we verder al tot stand gebracht hebben om onze missie ‘duurzame energie van iedereen’ waar te maken.
Windpark Nieuwe Waterweg

Windwinning Hoeksebaan

Luchtfoto windpark Slufterdam

Windpark Slufterdam

Windpark Rozenburg

Windpark Landtong Rozenburg