Windwinning Hoeksebaan

Bij het industrieterrein Hoeksebaan, in Hoek van Holland, zijn plannen voor het realiseren van twee windturbines. Locaties die worden onderzocht zijn het terrein van de afvalwaterzuivering van het Hoogheemraadschap van Delfland en het terrein van Renewi.
Windpark Nieuwe Waterweg

Aanloop

Eind november 2019 is het Rotterdams Klimaatakkoord ondertekend. Rotterdam wil met deze plannen de CO2-uitstoot in de komende tien jaar halveren. Een van de maatregelen uit het klimaatakkoord is het versnellen van vier windenergieprojecten in de Rotterdamse regio, waaronder Windwinning Hoeksebaan. De laatste maanden van 2020 is er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd waarin is gekeken hoe de windmolens op een goede manier in de omgeving ingepast kunnen worden.

Klankbordgroep

Het project bevindt zich op dit moment in de ontwikkelfase. Dit houdt in dat er nu wordt gewerkt aan een plan van aanpak en onderzoeken voor de haalbaarheid van het project. De initiatiefnemers willen weten wat de vragen, zorgen en wensen zijn die omwonenden en bedrijven hebben ten aanzien van het beoogde windpark. Een onderdeel hiervan is een klankbordgroep met deelnemers uit het gebiedsatelier en de online bijeenkomst.

De uitkomsten van de onderzoeken uitgevoerd naar de effecten op de omgeving zoals geluid, slagschaduw, veiligheid maar ook naar de effecten op de natuur zoals vogels en vleermuizen, worden breed gedeeld en besproken in de klankbordgroep. Afhankelijk van de complexiteit van het project duurt deze fase ca. 0,5 tot 2 jaar.

Participatie

De initiatiefnemers willen ruimte bieden aan belanghebbenden om hun ideeën en zorgen te delen. Omwonenden en bijvoorbeeld lokale bedrijven hebben het recht om hun stem te laten horen. Om hiervoor te zorgen is er onder andere een klankbordgroep opgericht. Deze klankbordgroep is samengesteld naar aanleiding van een oproep op een eerdere informatieavond en door een aantal partijen actief te benaderen om deel te nemen. Ook organiseren de initiatiefnemers op belangrijke momenten informatiebijeenkomsten waarbij ze graag het gesprek aangaan. Ook willen de initiatiefnemers gezamenlijk met de omgeving bepalen welke gedachten en wensen er zijn over financiële participatie. Deze afspraken en nog meer participatiemogelijkheden zijn vastgelegd in een participatieplan wat tot stand is gekomen in samenwerking met de Gemeente Rotterdam.

Wilt u meer weten over het volledige participatieplan? Dan kunt u een mail sturen aan wind@eneco.nl met als onderwerp “Participatie Windwinning Hoeksebaan”.

Nieuwsupdates

Windwinning Hoeksebaan

Vergunningsaanvraag ingediend

Oktober 2023Onlangs hebben FMT en Eneco, na het uitvoeren van verschillende onderzoeken, de vergunningsaanvraag ingediend.FMT en Eneco hebben de volgende vergunningen en ontheffing aangevraagd:  • Bestemmingsplanwijziging bij gemeente Rotterdam.
  • Bouwvergunning bij de gemeente Rotterdam.
  • Natuurontheffing bij provincie Zuid-Holland.

De bevoegde gezagen nemen de aanvraag in behandeling en nemen daar een besluit op. Als dat besluit positief is, worden de vergunning en de ontheffing ter inzage gelegd. Zoals het er nu naar uitziet gaat de vergunning in december ter inzage. U kunt vanaf dat moment uw zienswijze op het besluit bij de gemeente Rotterdam indienen.We geven u graag uitleg over de uitkomsten van de onderzoeken die ten grondslag liggen aan de vergunningsaanvraag. Nadat de vergunning ter inzage is gelegd organiseren we samen met de gemeente Rotterdam een informatieavond. Deze vindt plaats op 12 december in de Hoekstee in Hoek van Holland. U bent tussen 19.30 en 21.00 uur van harte welkom.

Medewerker klantenservice

Contact

Heb je na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen over de mogelijke uitbreiding van Windwinning Hoeksebaan?Of heb je vragen of onderwerpen voor de klankbordgroep? 

Gerelateerde pagina's

Kijk ook wat we verder al tot stand gebracht hebben om onze missie ‘duurzame energie van iedereen’ waar te maken.