Milieueffectrapportage Windpark Nieuwe Waterweg

In de notitie Reikwijdte en Detailniveau, ook wel Startnotitie genoemd, is vastgelegd wat er precies onderzocht moest worden. Daarna is, om de effecten van het windpark in kaart te brengen, een milieueffectrapportage (MER) gemaakt; een verzameling van deelonderzoeken. Verschillende onderzoekbureaus, ieder met hun eigen specialisme, hebben een bijdrage geleverd aan de MER.


Uit deze onderzoeken blijkt dat er zowel positieve als negatieve effecten zijn. Het positieve is dat het windpark genoeg groene stroom produceert voor alle inwoners van zowel Hoek van Holland als van Maasluis en dat hierbij geen CO2-uitstoot plaatsvindt. Daar waar negatieve effecten zijn geconstateerd is het parkontwerp aangepast en/of zijn de effecten verzacht door het nemen van maatregelen. Zo worden bijvoorbeeld de windmolens voorzien van een lichtsensor die meet of woningen in de omgeving slagschaduw van de rotorbladen ontvangen. Als dat het geval is worden de turbines stilgezet. De conclusie uit de MER is dat de effecten binnen alle wettelijke normen en regels blijven. Naar aanleiding hiervan zijn de volgende vergunningen/ontheffingen verleend: