Integer zakendoen

Eneco is een sterke, duurzame internationale energieonderneming met een krachtige missie: duurzame energie voor iedereen. We willen dat onze planeet leefbaar blijft en daarom versnellen we samen de energietransitie. Eneco heeft een gedragscode vastgesteld die geldt voor al onze medewerkers en die beschrijft hoe wij met elkaar en met onze klanten en partners omgaan. In deze gedragscode staan integriteit en fatsoen voorop bij alles wat we doen om onze missie te realiseren.
Medewerkers Eneco in gesprek met elkaar

Gedragscode en beleid

Drive the change

Wij focussen en handelen nu op wat het verschil maakt om de energietransitie te versnellen. Deze waarde gaat over onze drive om onze missie te vervullen, onze klanten te betrekken en de concurrentie voor te blijven. Dat is onze focus, daar gaan we met veel energie aan werken.

Deliver the plan

We weten allemaal hoe we moeten bijdragen aan het gezamenlijke plan, zodat we onze doelen kunnen bereiken. Niet alleen woorden, maar ook daden. Deze waarde gaat over daadwerkelijk actie ondernemen. We versnellen de energietransitie door concrete doelen te stellen, die doelen met elkaar te delen en zo samen het resultaat daadwerkelijk te bereiken.

Make each other successful

Wij creëren een inclusieve, veilige en leuke werkplek waar we allemaal ons volledige potentieel kunnen bereiken. Bij deze waarde gaat het erom elkaar succesvol te maken. Samen creëren we een omgeving waarin iedereen veilig en prettig haar of zijn werk kan doen. En waarin ieders talent optimaal kan worden benut.

Toepasselijkheid

De gedragscode geldt voor medewerkers in alle landen waar wij actief zijn en voor de onderdelen waar Eneco voor meer dan 50% eigenaar van is.

De gedragscode is van toepassing op interne medewerkers met een stage- of arbeidsovereenkomst en op externe medewerkers met een detacherings-, uitzend- of freelancecontract.

Governance

De afdeling Group Compliance en Integriteit is de eigenaar van de Gedragscode.

De compliance organisatie is gestructureerd volgens het “three lines model".

De Compliance Officer rapporteert aan de CEO en jaarlijks aan de Raad van Bestuur en het Audit & Risk Committee van de Raad van Commissarissen.

Speak up en melden

Eneco stimuleert een 'speak up'-cultuur waarin medewerkers zich op hun gemak voelen om hun zorgen te uiten.

Via ons beleid compliance- en integriteitsmeldingen kunnen onze medewerkers, maar ook derden, mogelijke schendingen van onze gedragscode of inbreuken op het EU-recht door Eneco melden.

Eneco heeft verschillende rapportagekanalen ingevoerd die medewerkers en andere belanghebbenden kunnen gebruiken om te rapporteren.

Wat kan er gerapporteerd worden?

Voorbeelden van inbreuken op de gedragscode zijn discriminatie, agressie, pesten, intimidatie, omkoping en corruptie, belangenconflicten, fraude en diefstal, oneerlijke concurrentiepraktijken en misbruik van voorkennis.

Hoe melden?

Ben je aangesloten op de interne omgeving van Eneco dan is hier meer informatie over de meldkanalen te vinden.

Medewerkers en externe partijen kunnen contact zoeken via het mailadres: fm_speakup@eneco.com. Schriftelijke meldingen kunnen worden gericht aan: Eneco, Group Compliance & Integriteit, Postbus 8208 3009 AE Rotterdam. Meldingen kunnen ook geanonimiseerd worden.

Ben je klant bij Eneco en heb je een klacht? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Wat gebeurt er met een melding?

Een melding wordt behandeld door de afdeling Group Compliance & Integriteit, het proces is vastgelegd in het interne beleid compliance en integriteitsmeldingen.

Binnen 7 dagen ontvangt de melder een ontvangstbevestiging. Het verdere proces is afhankelijk van het soort melding en wordt na de eerste beoordeling aan de melder meegedeeld.

Bescherming tegen benadeling

Eneco verbiedt elke vorm van of poging tot benadeling tegen een melder die te goeder trouw een melding heeft gedaan. Schending van deze benadeling leidt tot disciplinaire maatregelen.