Warmtebuffer in Utrecht Merwedekanaalzone

Een warmtebuffer in Utrecht Merwedekanaalzone zorgt ervoor dat:  • Er gas bespaard wordt en er minder CO₂ uitgestoten wordt. Met een buffer kunnen we de warmtevraag opvangen wanneer deze ’s ochtends piekt.
  • Er meer klanten kunnen omschakelen naar stadswarmte nu Nederland van het aardgas af gaat.
  • Stadswarmte verder verduurzaamd kan worden door het toevoegen van nieuwe duurzame bronnen.
Warmtebuffer Utrecht Merwedekanaal ontwerp

Locatie warmtebuffer

De Merwedekanaalzone verandert de komende jaren in een levendige, gezonde en duurzame stadswijk. De hulpwarmtecentrale aan de Kanaalweg, die olie gebruikt om warmte te produceren als dat nodig was, wordt omgebouwd naar een WarmteOverdrachtStation (WOS). Vanuit hier wordt dan de warmte die elders wordt geproduceerd verdeeld over de huizen die zijn aangesloten op het warmtenet. De drie olietanks op het achterste terrein verliezen hiermee hun functie. Eneco onderzoekt samen met de gemeente de mogelijkheid om op de plek van de olietanks een warmtebuffer te plaatsen. Om de buffer ’s nachts van warmte te kunnen voorzien, moet deze dicht bij de transportleiding geplaatst worden. Omdat bij het WOS Merwedekanaalzone de transportleiding aansluit op het distributienet (die de warmte naar de huishoudens voert) is dit de enige geschikte locatie. De pompen van de warmtebuffer worden in het WOS gebouwd, en om te zorgen dat de pompen hun werk goed kunnen doen, wordt de buffer binnen dertig meter van het WOS geplaatst. Deze warmtebuffer zorgt voor een verdere verduurzaming van het warmtenet. De drie monumentale schoorstenen van 39 meter blijven staan en vormen een blijvend aandenken aan de geschiedenis.

Nieuwsupdates

Koppel aan tafel

Omgevingsvergunning ter inzage

April 2022

Eneco wil graag starten met de bouw van de warmtebuffer in de Merwedekanaalzone. Dat kan zodra de benodigde vergunningen zijn verleend. De gemeente Utrecht en de welstandscommissie hebben een positief advies gegeven over de plannen aan de Provincie Utrecht. De provincie heeft op zijn beurt een omgevingsvergunning afgegeven.

Geef voor 23 mei je reactie
Dit besluit ligt digitaal ter inzage van 11 april 2022 t/m 22 mei 2022. Dat is een belangrijk moment voor belanghebbenden. Je kunt namelijk tot 6 weken na het verlenen van de vergunning bezwaar aantekenen.

Ben je het niet eens met het plan? Zijn we iets vergeten te onderzoeken? Heb je nog belangrijke aandachtspunten of gewoon een vraag? Je reactie is welkom. Het besluit en de wijze waarop je kunt reageren staan op Provinciaal blad 2022, 4086 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen). De provincie Utrecht neemt je bezwaar vervolgens in behandeling.
Warmtebuffer Utrecht Merwedekanaal ontwerp

Update ontwerp warmtebuffer

April 2022

De afgelopen periode heeft Eneco, op basis van de uitkomsten van de gesprekken gewerkt aan het definitieve ontwerp van de warmtebuffer. In de presentatie (PDF) vind je het definitieve ontwerp. Inmiddels is de vergunningsaanvraag voor de warmtebuffer ingediend.

Grootte en impact

Om de grootte van de buffer te bepalen is er gekeken naar wat de grootste warmtevraag is die er in Utrecht en Nieuwegein gemeten is en naar de gemiddelde warmtevraag op die dag (een koude februari dag in 2012):  • Grootste vraag: 585 MW
  • Gemiddelde vraag: 430 MW
  • Verschil: 155 MW

Dit verschil moet opgevangen worden met behulp van warmtebuffers en is vergelijkbaar met een totaal buffervolume van zo'n 36.000 m3. Omdat een dergelijke grote warmtevraag niet zo vaak voorkomt, kiezen we voor om een totaal buffervolume van circa 20.000 m3. Dit volume is verdeeld over vier locaties in Utrecht en één locatie in Nieuwegein. Voor de locatie van de Merwedekanaalzone betekent dit dat er warmtebuffers nodig zijn met een totale capaciteit van 5.000 m3. Dit betekent een buffer met een formaat van 19,5 meter breed en 18 meter hoog. Deze warmtebuffer komt te staan op de plek waar nu de dieseltanks staan.

Omdat de bufferpompen binnen de bestaande WOS worden geplaatst zullen ze vanaf de openbare ruimte niet hoorbaar zijn. De warmtebuffer heeft geen emissies, onder specifieke weersomstandigheden kan er een kleine waterdamppluim zichtbaar zijn.

Betrokkenheid omgeving

Omschakelen naar een duurzame energievoorziening heeft impact op de directe omgeving. Eneco realiseert zich dat en wil de omgeving daarom zo goed mogelijk informeren over de komst van de buffers.

Planning

Q3 - 2021
Gesprekken met omwonenden en andere belanghebbenden.
Q3 / Q4 - 2021
Indienen aanvraag Omgevingsvergunning bouw, milieu en afwijken bestemmingsplan bij Provincie Utrecht (bevoegd gezag).
Q1 - 2022
Provincie publiceert de vergunning. Onderdeel van het besluit is een exacte invulling van de warmtebuffer en de daaraan verbonden voorschriften op basis van de ruimtelijke onderbouwing en de onderzoeksresultaten.
 
De vergunning gaat gedurende 6 weken ter inzage. Mogelijkheid tot het indienen van een bezwaar tegen de vergunning bij de provincie Utrecht.
Q1 - 2022
Provincie Utrecht neemt een besluit op het bezwaar.
Q1 / Q2 - 2022
Tegen het besluit op het bezwaar kan een beroep ingediend worden bij de Rechtbank. Eventueel volgt een hoger beroep bij Raad van State.
11 april - 2022 
Benodigde vergunningen zijn verkregen en onherroepelijk.
Q4 - 2022
Start voorbereiding bouw.
Q1 -2023
Aanbrengen funderingspalen.
Week 7 t/m week 17 - 2023
Bouwkundig betonwerk.
Q2 - 2024
Bouw buffertank gereed.
Q2 - 2024
Vullen en in gebruik nemen buffertank.
Q3 - 2024
Terreinafwerking.
*onvoorziene- en weersomstandigheden kunnen de planning beïnvloeden
Customer care employee

Meer weten

Hier vind je antwoord op de meest gestelde vragen. Kom je er toch niet uit? Of heb je na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen over de warmtebuffers in Utrecht en Nieuwegein? Klik op de knop hieronder en stuur ons een mail.

Gerelateerde pagina's

Kijk ook welke andere initiatieven er zijn om onze missie ‘duurzame energie van iedereen’ waar te maken.