Warmtebuffer in Nieuwegein

Een warmtebuffer in Nieuwegein zorgt ervoor dat:  • Er gas bespaard wordt en er minder CO₂ uitgestoten wordt. Met een buffer kunnen we de warmtevraag opvangen wanneer deze ’s ochtends piekt.
  • Er meer klanten kunnen omschakelen naar stadswarmte nu Nederland van het aardgas af gaat.
  • Stadswarmte verder verduurzaamd kan worden door het toevoegen van nieuwe duurzame bronnen.
Nieuwegein warmtebuffer
Een wijk met huizen van bovenaf

Locatie warmtebuffer

Om de buffer ’s nachts van warmte te kunnen voorzien, moet deze dicht bij de transportleiding uit Utrecht geplaatst worden. Omdat bij het WarmteOverdrachtStation Zuilenstein (WOS) de transportleiding aansluit op het distributienet (die de warmte naar de huishoudens voert) is dit de enige geschikte locatie. De pompen van de warmtebuffer worden in het WOS gebouwd, en om te zorgen dat de pompen hun werk goed kunnen doen, wordt de buffer binnen 30 meter van het WOS geplaatst.

Nieuwsupdates

Grootte en impact

Om de grootte van de buffer te bepalen is er gekeken naar wat de grootste warmtevraag is die er in Utrecht en Nieuwegein gemeten is en naar de gemiddelde warmtevraag op die dag (een koude februari dag in 2012):

  • Grootste vraag: 585 MW
  • Gemiddelde vraag: 430 MW
  • Verschil: 155 MW

Dit verschil moet opgevangen worden met behulp van warmtebuffers en is vergelijkbaar met een totaal buffervolume van zo'n 36.000 m3. Omdat een dergelijke grote warmtevraag niet zo vaak voorkomt, kiezen we voor om een totaal buffervolume van circa 20.000 m3. Dit volume is verdeeld over de vier locaties in Utrecht en één locatie in Nieuwegein. Voor de locatie Nieuwegein Zuilenstein betekent dit een warmtebuffer met een capaciteit van 4.000 m3 met een formaat van 18 meter breed bij 18 meter hoog.

Omdat de bufferpompen binnen de bestaande WOS worden geplaatst zullen ze vanaf de openbare ruimte niet hoorbaar zijn. De warmtebuffer heeft geen emissies, onder specifieke weersomstandigheden kan er een kleine waterdamppluim zichtbaar zijn.

Flora en fauna
Er is er een quickscan flora en fauna gedaan in het kader van de Wet natuurbescherming. Hieruit blijkt dat het plaatsen van de buffer geen negatieve effecten heeft op flora en fauna mits werkzaamheden waarbij nesten vernield of verstoord kunnen worden buiten het broedseizoen plaatsvinden.

Betrokkenheid omgeving

Omschakelen naar een duurzame energievoorziening heeft impact op de directe omgeving. Eneco realiseert zich dat en wil daarom het bufferproject vormgeven samen met die omgeving. Een aantal inwoners rondom de warmtebuffer heeft binnen de randvoorwaarden meegedacht hoe de buffer het beste ingepast kan worden in de omgeving. Ze gaven aan dat het belangrijk is dat de buffer, als deze er komt, zo veel mogelijk wegvalt in de omgeving. Daarom wordt op hun verzoek de buffer tien meter opgeschoven, zodat deze meer wegvalt achter het reeds bestaande gebouw van het WarmteOverdrachtStation en de bomen. Ook is met een aantal inwoners gekeken naar de inpassing van het groen in de omgeving van de buffer. Samen met de gemeente en Eneco is bijvoorbeeld gekeken welk type bomen en struiken waar geplaatst kunnen worden.

Het hele gebied rond het WOS wordt verbeterd. Bomen en struiken worden geplant om de buffer zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken. Ook wordt het bestaande gebouw opgeknapt.

Planning

Mei 2021
Indienen aanvraag voor Omgevingsvergunning en melding activiteitenbesluit bij gemeente Nieuwegein (bevoegd gezag).
Q4 2021
Gemeente neemt Ontwerpbesluit. Onderdeel van het besluit is een exacte invulling van de warmtebuffer en daaraan verbonden voorschriften op basis van de ruimtelijke onderbouwing en de onderzoeksresultaten.
 
Deze besluiten gaan gedurende 6 weken ter inzage, Mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op het ontwerpbesluit.
Q4 2021 / Q1 2022
Gemeente neemt definitief besluit. In dit besluit zijn de zienswijzen verwerkt.
Q4 2021 / Q1 2022
Ter inzage definitieve besluiten . Tegen dit besluit kan een beroep ingediend worden bij de Rechtbank. Eventueel volgt een hoger beroep bij Raad van State.
5 juli - 2022
Benodigde vergunningen zijn verkregen en onherroepelijk.
Q1 -2023
Start voorbereiding bouw.
Week 7 - 2023
Aanbrengen funderingspalen.
Week 8 t/m week 18 - 2023
Bouwkundig betonwerk.
Q2 - 2024
Bouw buffertank gereed.
Q2 - 2024
Vullen en in gebruik nemen.
Q3 - 2024
Terreinafwerking.
Customer care employee

Meer weten

Hier vind je antwoord op de meest gestelde vragen. Kom je er toch niet uit? Of heb je na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen over de warmtebuffers in Utrecht en Nieuwegein? Klik op de knop hieronder en stuur ons een mail.

Gerelateerde pagina's

Kijk ook welke andere initiatieven er zijn om onze missie ‘duurzame energie van iedereen’ waar te maken.