Elektrodeboiler

in WarmteKrachtCentrale Ypenburg

In de Haagse wijk Ypenburg worden huizen en kantoren verwarmd met stadswarmte. Dit is restwarmte van elektriciteitsproductie en warmte uit gasketels. Deze elektriciteit en warmte worden gemaakt met fossiel aardgas, waar CO2 bij vrijkomt. Eneco wil de CO2-uitstoot verminderen en zoekt daarom continu naar nieuwe oplossingen.

Met een elektrodeboiler wil Eneco de warmteproductie voor het stadswarmtenetwerk Ypenburg voor een deel elektrificeren als alternatief voor gasgestookte warmte. Daarnaast biedt de elektrodeboiler een nieuwe oplossing om de vraag en het aanbod op het elektriciteitsnet op elkaar af te stemmen. Deze afstemming wordt steeds belangrijker omdat er meer en meer energie opgewekt wordt met zon en wind. De introductie van de elektrodeboiler in de warmtekrachtcentrale Ypenburg op deze schaal is nieuw voor Nederland en is voor Eneco een pilotproject om de toepassing te onderzoeken.

Het project

De warmtekrachtcentrale (WKC) Ypenburg produceert stadswarmte voor de wijk Ypenburg. De centrale bestaat uit zes gasmotoren (WKK’s) die elektriciteit en restwarmte produceren, drie gasketels die warmte produceren, en twee gasketels die ervoor zorgen dat er in de winter voldoende warmte geleverd kan worden.

In de centrale wordt één van de gasketels (5,4 MWth) vervangen door de elektrodeboiler (12 MWth). De elektrodeboiler wordt gebruikt voor de productie van warmte.

Voorbeeld van een bestaande gasketel | Eneco

Voorbeeld van een bestaande gasketel. Klik voor grote afbeelding.

Voorbeeld van een elektrodeboiler. Klik voor grote afbeelding.

Pilot

Voor Nederland is de toepassing van een elektrodeboiler op deze schaal nieuw. Elektrodeboilers zijn belangrijk voor de overstap naar een volledig duurzame energievoorziening. Het project is een pilotproject en de ervaring die we hiermee opdoen is belangrijk voor de toekomstige rol van deze technologie, voor de productie van stadswarmte en voor de elektrificatie van de warmte- en stoomopwekking voor de industrie. De ontwikkeling van deze vormen van conversie- en opslagcapaciteit is een cruciale stap in de energietransitie en draagt bij aan de terugdringing van gasverbruik en de daaraan gerelateerde CO2-uitstoot.

Hoe werkt een elektrodeboiler?

Een elektrodeboiler zet elektriciteit om in warmte en is daarmee één van de zogeheten ‘power-to-heat’ technieken. De elektrodeboiler is een groot drukvat met een diameter van bijna 3 meter en een hoogte van 6 meter. Het vat is gedeeltelijk gevuld met water dat wordt rondgepompt. In het vat hangt een geïsoleerde bak waar het water in stroomt en in aanraking komt met de elektrodes die onder hoge spanning staan. Door de aanraking met de elektrodes warmt het water snel op. Het opgewarmde water stroomt vanuit de geïsoleerde bak naar het grote vat en wordt daarna langs een warmtewisselaar geleid. Deze zorgt ervoor dat de warmte wordt afgegeven aan het stadswarmtenet. Deze stadswarmte kan dan óf op geslagen worden in een warmtebuffer óf rechtstreeks naar de wijk Ypenburg gaan om de aangesloten huizen en kantoren te verwarmen.

Hoe hoger het waterniveau in de geïsoleerde bak, hoe groter het contactoppervlak is met de elektrodes. Hoe groter het contactoppervlak, des te meer elektriciteit er wordt gebruikt en des te meer warm water er wordt gemaakt. Omdat het waterniveau in de bak snel regelbaar is, kan de elektrodeboiler snel zorgen voor de afstemming tussen vraag en aanbod van elektriciteit op het elektriciteitsnet. Deze afstemming wordt steeds belangrijker omdat er meer en meer energie opgewekt wordt met zon en wind. De elektrodeboiler zorgt daarmee voor balans op het elektriciteitsnet en tevens voor de productie van stadswarmte.

Klik om de afbeelding te vergroten.

Planning

Start bouw September 2019
Warmte- en elektrische aansluitingen Oktober 2019
Installeren en aansluiten elektrodeboiler December 2019
Testfase Eerste kwartaal 2020
In bedrijf name Tweede kwartaal 2020 (verwachting)

Feiten en cijfers

  • Vermogen elektrodeboiler
   12MW
  • Rendement elektriciteit naar warmte
   99,9%
  • Verwachte productie
   ca. 21.000 GJ/jaar
  • Gasvlam icoon | Eneco
   Gasbesparing gasketels
   ca. 705.000 Nm3/jaar
  • Technische levensduur
   15 – 20 jaar
  • CO2 reductie
   ca. 1.260 ton/jaar

Veelgestelde vragen

 • Waarom is het belangrijk om ervaring op te doen met deze technologie?

  De elektrodeboiler biedt een nieuwe oplossing om de vraag en het aanbod op het elektriciteitsnet op elkaar af te stemmen. Deze afstemming wordt steeds belangrijker omdat er meer en meer energie opgewekt wordt met zon en wind. De ervaring die hiermee wordt opgedaan is belangrijk voor Eneco en voor Nederland omdat hiermee de toekomstige rol van deze technologie voor de productie van stadswarmte en voor de elektrificatie van de warmte- en stoomopwekking van de industrie in kaart gebracht wordt . De ontwikkeling van deze vormen van energieomzetting en opslag is een belangrijk stap in de energietransitie en draagt bij aan de terugdringing van gasverbruik en de daaraan gerelateerde CO2-uitstoot.

 • Welke ervaringen moet dit project opleveren?

  Eneco wil enerzijds onderzoeken of in een bestaande WKC een gasgestookte ketel te vervangen is door een ketel die werkt op elektriciteit. De ervaringen die opgedaan worden geven inzicht in de fysieke inpassing, elektrische inpassing, aansluiten op stadswarmtenetwerk en het meet – en regeltechnisch inpassen. Anderzijds willen we onderzoeken of de elektrodeboiler goed inzetbaar als instrument om vraag en aanbod op het elektriciteitsnet op elkaar af te stemmen. De ervaringen die opgedaan worden betreffen het inbieden, inzetten en aansturen van de elektrodeboiler door de handelsafdeling van Eneco om tot een goede balans van het elektriciteitsnet te komen.

  Eneco wil tevens onderzoeken of fossiele warmteproductie te elektrificeren is met hernieuwbare elektriciteit door de elektrodeboiler in te zetten op het moment dat er zonne- en windenergie geproduceerd wordt. Deze gelijktijdigheid met de productie van zonne- en windenergie is belangrijk om de CO2 reductie te realiseren.

  De ervaringen die met dit project opgedaan worden kunnen direct gebruikt worden voor verdere grootschalige toepassing van elektrodeboilers binnen stadswarmtenetten en industrie.

   
 • Worden elektrodeboilers elders al toegepast?

  Elektrodeboilers worden in Noorwegen, Denemarken en Duitsland veelvuldig toegepast en zijn een essentieel onderdeel van het energiesysteem waar veel energie wordt opgewekt met zon en wind. Voor Nederland is de toepassing van een elektrodeboiler op deze schaal nog nieuw en innovatief. Eneco gaat als eerste in Nederland de inpassing van een elektrodeboiler in een stadswarmtenetwerk op praktijkschaal onderzoeken.

 • Waarom wordt de elektrodeboiler in Ypenburg gerealiseerd?

  De elektrodeboiler wordt om meerdere redenen gerealiseerd in de WKC Ypenburg. In de WKC is enerzijds genoeg ruimte te maken voor de elektrodeboiler. Anderzijds is de elektrische aansluiting en de aansluiting op het stadwarmtenet van de elektrodeboiler in deze WKC goed te realiseren. Tevens zorgt de omvang van het warmtenet, de warmtevraag en de aanwezigheid van een warmtebuffer ervoor dat er een elektrodeboiler met voldoende vermogen gerealiseerd kan om de technologie goed te onderzoeken.

 • Hoe zit het met de impact op de omgeving door de elektrodeboiler?

  Een elektrodeboiler heeft geen schoorsteen, geen emissies, en geen geur en geluidimpact voor de omgeving. De impact van de WKC gaat omlaag omdat er minder gasgestookte warmteproductie is waardoor de milieu-impact afneemt. Tijdens de bouwwerkzaamheden zullen, afgezien van het inhijsen van de elektrodeboiler door het dak en de aanwezigheid van een kraan op één dag, alle werkzaamheden in het pand gebeuren. De WKC staat vrij en op ruime afstand van gevoelige objecten waardoor de impact naar de omgeving door bouwwerkzaamheden te verwaarlozen is.

 • Krijg ik mijn warmte uit de elektrodeboiler?

  De warmte geproduceerd door de elektrodeboiler zal, net als de warmte uit de WKK en gasketels, aan alle warmteklanten aangesloten op het warmtenet worden geleverd.

 • Wat merk ik van de elektrodeboiler?

  De aangesloten woningen en bedrijven in de wijk Ypenburg merken geen enkel verschil in de warmte die wordt geleverd. Er is geen namelijk geen verschil in warmte geproduceerd door de WKK, een gasketel of een elektrodeboiler, alleen dat er bij een elektrodeboiler elektriciteit wordt gebruikt in plaats van aardgas om de warmte te produceren.

 • Hoe gaat Eneco de installatie in de gaten houden?

  De WKC en daarmee ook de elektrodeboiler wordt continu gemonitord en bestuurd vanuit het Bedrijfsvoeringcentrum op het Eneco hoofdkantoor in Rotterdam voor een betrouwbare warmtelevering.

 • Zijn er vergunningen nodig?

  Voor het mogen realiseren en opereren van een elektrodeboiler in de WKC Ypenburg is een onherroepelijke omgevingsvergunning afgegeven door de Provincie. De Provincie is het bevoegd gezag voor deze WKC.


Staat uw vraag er niet bij? Stel deze dan per e-mail.

Contact

Elektrodeboiler WKC YpenburgDen Haag

Contact
Meer weten over dit project? Neem dan contact op met EboilerYP@eneco.com.