Informatie financiële dienstverlening

Wij maken graag heldere afspraken over onze dienstverlening en de bijbehorende kosten. Daarom delen we niet alleen de informatie die wij jou op grond van de Wet op het financieel toezicht moeten geven, maar delen we graag aanvullende informatie over onze dienstverlening. Onze Klantenservice staat altijd voor je klaar om je vragen te beantwoorden.

Naam en adres

Eneco Consumer Finance B.V.
Joan Muyskenweg 22
1096 CJ Amsterdam

KvK-nummer: 24324527
Btw-nummer: NL810073882B01
Telefoonnummer: 088 – 2 440 880
E-mailadres: duurzaamwonen@eneco.com

Registratie AFM

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunningnummer: 12048988
Op grond van deze vergunning mogen wij de volgende activiteiten verrichten:

 • Adviseren en bemiddelen in consumptief krediet

Aard van onze dienstverlening

Binnen het kader van onze vergunning kunnen wij je op de volgende manieren van dienst zijn:

 1. Wij kunnen je inzicht geven in je huidige situatie als het gaat om het afdekken van bepaalde risico’s.
 2. Als je in grote lijnen weet wat voor soort financieel product je zoekt, kunnen wij je helpen bij het selecteren van de beste optie.
 3. Wij kunnen op jouw verzoek klankborden over je ideeën van een financieel product.
 4. Wij kunnen je coachen bij het vormen van een inhoudelijk beeld van het juiste bij jou passende krediet.
 5. Wij kunnen je een compleet advies geven over een financieel product en begeleiden bij het afsluiten van een passende oplossing.
 6. Wij kunnen het volledige traject van aangaan van het financiële product voor je verzorgen: advies, afsluiten en begeleiding bij het tot stand komen van het financieel product.

Klachten over de uitvoering van onze dienstverlening

Klachten nemen we serieus. We horen dan ook graag van je wat er aan de hand is en we doen ons best een passende oplossing te bieden. Ben je niet tevreden over hoe je klacht is opgelost?

 

Dan kan je je wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel. 070 – 333 8 999
www.kifid.nl

Ons kantoor is bij het Kifid aangesloten onder nummer: 300.018480

Adviesvrij

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om je te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of geldverstrekkers.

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten, aandelen of anderszins zeggenschap in ons bedrijf.

Aanbieders

Wij hebben een selectie gemaakt van de specifieke aanbieders, de geldverstrekkers, die de hernieuwbare energie-producten financieren. Wij zijn volledig vrij in onze advisering.
Een aanbieder heeft ons in staat gesteld en de bevoegdheid gegeven namens u op grond van een volmacht het krediet aan te vragen aan de hand van door u aan ons verstrekte – vaak persoonlijke – informatie.

Onze beloning

Wij brengen de kosten van onze dienstverlening zijnde de bemiddelingskosten rechtstreeks bij je in rekening. Voordat wij aan de opdracht beginnen, wordt dit bedrag aan jou kenbaar gemaakt (fixed price). Je weet dus van tevoren wat je gaat betalen. De geldverstrekker honoreert ons niet voor onze diensten, evenmin gedurende de looptijd van het product.

Je persoonsgegevens

Om je goed te kunnen adviseren welke financiële producten bij jouw situatie passen, gaan wij met jou in gesprek. In dit gesprek stellen wij je verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op jouw kennis van en ervaring met financiële diensten, je financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, je wensen en behoeften voor zover relevant voor het financiële advies en je bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen, dan wel je wens om deze juist af te dekken.


Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om


Met de gegevens die wij van jou ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend.


Hoe gebruiken wij de van jou ontvangen gegevens?


Wij gebruiken de gegevens die wij van jou krijgen om een analyse van jouw financiële situatie te maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen je kunt nemen om de door jou gewenste financiële zekerheid te realiseren. Dat kan betrekking hebben op de opbouw van je pensioen, het verzekeren van bepaalde risico’s of het verkrijgen van een financiering.

Zowel in het kader van het opstellen van dit advies maar ook als je ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, geldverstrekkers, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor jou te realiseren financiële zekerheid.

Bij verzekeraars en geldverstrekkers gaat het dan om de informatie die zij nodig hebben om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan jou een offerte willen uitbrengen voor een verzekering of krediet. Bij expertisebureaus gaat het om gegevens die nodig zijn om de waarde van je pand of andere bezittingen te kunnen taxeren. Bij arbeidsdeskundigen gaat het om je contactgegevens, zodat de arbeidsdeskundige in het kader van een aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met je kan zoeken.

Wij geven de van jou ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door als dat nodig is om een bepaald onderdeel van je opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor jou uit te voeren.


Hoe lang bewaren wij je gegevens?


Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor je uit te voeren. Uiterlijk zeven jaar nadat de verzekeringen en/of kredieten die wij voor jou tot stand hebben gebracht zijn geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van jou in dit kader hebben ontvangen.

Wat zijn je rechten?

Je bent onze klant. Dus je hebt het recht om te bepalen welke gegevens van jou wij wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heb je nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

 • Je mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van jou hebben. Dit overzicht verstrekken wij kosteloos.
 • Als je meent, dat wij bepaalde gegevens over jou onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kun je om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor jou werken correct zijn.
 • Indien je niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt je ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan je verzoek.
 • Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van jou ontvangen gegevens gebruiken. Mocht je op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kun je ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.
 • Indien je dat wenst, kun je ons vragen je gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld je accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van je verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk je verzoek uitvoeren.
 • Als wij van derden persoonlijke informatie over jou ontvangen, bijvoorbeeld van je verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij je over de bron van waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

 

Wat is de situatie als je ons bepaalde informatie niet geeft, of ons beperkt in het gebruik daarvan?

Het opstellen van een goed financieel advies kun je vergelijken met het maken van een puzzel. Er zijn vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om de puzzel op te lossen en je een compleet beeld te schetsen.

Maar als je ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan missen wij een of meerdere “stukjes” van de puzzel. Soms is dat niet onoverkomelijk om je toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen je er dan wel op wijzen, dat in dit advies bepaalde hiaten kunnen zitten omdat wij niet over alle informatie konden beschikken en wat de consequenties hiervan voor je kunnen zijn.

Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij je mededelen dat wij onze werkzaamheden voor je niet kunnen uitvoeren.

Klachten over de wijze waarop wij met je persoonsgegevens omgaan

Zoals hierboven aangegeven is, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met je persoonsgegevens om te gaan. Heb je vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met je persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Mocht je klachten hebben over de wijze waarop ons kantoor met je persoonsgegevens is omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat je hierover contact opneemt met de directie van ons kantoor. Wij beloven dat deze klacht onze aandacht krijgt.


Mocht je toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met je persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen

We vertrouwen erop dat je een beeld hebt gekregen van wat wij voor je kunnen betekenen. Wil je meer weten of wat wij voor je kunnen doen of hoe wij werken? Wij vertellen het graag in een persoonlijk gesprek.© Eneco 2023