Projectinformatie BioWarmte Installatie Lage Weide

Bij de bepaling van de locatie op het terrein is gekozen om de BioWarmte Installatie meer naar de industriekant te plaatsen en zodoende de afstand tot de stadkant te vergroten. Er komen alleen vrachtwagens op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur en de voorkeursroute loopt vanaf de A2 over het industrieterrein Lage Weide naar de BioWarmte Installatie zodat de vachtwagens niet langs de stadkant rijden. De plaats waar de vrachtwagens het terrein op rijden, de routing over het terrein en de locatie waar de vrachtwagens laden/lossen is zodanig gekozen dat geluidproductie naar de stadkant zoveel mogelijk wordt afgeschermd door het gebouw zelf.

Gebouwontwerp

Het ontwerp van BioWarmte Installatie Lage Weide sluit aan bij de bestaande bebouwing. Het gebouw is uitgevoerd in een gevel met aluminium plankprofielen in een neutrale kleur en een betonnen plint. Het kleurgebruik voor de gevels maakt het gebouw ondergeschikt aan de bestaande bebouwing en haar omgeving.

Geluid


De gevels zijn voorzien van geluidsabsorberende materialen en geluidsdempers voor afscherming van geluidsbronnen in het gebouw. De biomassa wordt inpandig gelost en naar de ketel gebracht. Alle installatieonderdelen en geluidsbronnen zijn in het pand geplaatst. De centrale is dag en nacht in bedrijf, wat geluidsproductie met zich meebrengt. Echter door eerdergenoemde ontwerpkeuzes en maatregelen treedt er geen geluidshinder op ter plaatse van de woningen in de directe omgeving.

Geur

De biomassa wordt inpandig gelost en opgeslagen in een gesloten opslaghal. Vanuit de opslaghal wordt lucht afgezogen en in de ketel gebruikt als verbrandingslucht. Hierdoor treedt er geen geurhinder op.

Veiligheid

Veiligheid staat voorop voor zowel de omgeving als onze medewerkers. De BioWarmte Installatie is een moderne en veilige centrale met bewezen technieken. Voor de biowarmtecentrale is een veiligheidsplan opgesteld. Voor bijzondere gevallen worden specifieke voorbereidingen getroffen zoals training van de plaatselijke brandweer en het inzetten van een calamiteitenbestrijdingsteam, volgens gedetailleerde draaiboeken. De gehele centrale voldoet aan de daarvoor bestaande wettelijke voorschriften en wordt gecontroleerd door vergunningverlenende instanties.

Onderzoek door de gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht heeft onderzoek naar het project en onze rapporten laten uitvoeren. Hieruit bleek dat de BioWarmte Installatie een positieve bijdrage levert aan de klimaatdoelstellingen van de stad en dat de bijdrage aan de luchtconcentraties zeer beperkt is.

Vergunningen

De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) heeft namens de provincie Utrecht de voor de BioWarmte Installatie benodigde vergunningen afgegeven. De aanvraag is getoetst aan betreffende wettelijke kaders.

Bij het aanvragen van de vergunning voor BioWarmte Installatie Lage Weide heeft Eneco een bewuste keuze gemaakt om af te zien van de reeds beschikte vergunning voor een Bio Energie Centrale (BEC) op Lage Weide. Aangezien de voorgenomen activiteit van de BioWarmte Installatie veel kleinschaliger is dan het voormalige BEC-initiatief is er, volgend uit de milieukundige onderzoeken behorende bij de vergunningsaanvraag, significant minder impact op de omgeving. De vergunning is aangevraagd en beschikt voor 60MWth. De realisatie van de biowarmtecentrale vindt plaats in twee fasen van ieder 30MWth.