Maatschappij

Eneco wil voorloper zijn in de energietransitie en als duurzaam energiebedrijf samen met onze leveranciers en klanten invulling geven aan de drijfveer: One Planet – leven binnen de grenzen van de aarde. De maatschappelijke en sociale componenten van de energietransitie zijn onderdeel van de pijler ‘Maatschappij en Omgeving’ binnen ons One Planet plan.
Engineering campagne Paolo met kinderen

Maatschappelijk draagvlak

De energietransitie is een grote maatschappelijke uitdaging. Duurzame energie is veelal dichterbij onze leefomgeving dan de grootschalige productie van fossiele energie. Dat beïnvloedt burgers, bedrijven en andere belanghebbenden in hoe zij leven, werken en recreëren door de veranderingen in hun directe omgeving. Daarom richten we ons op het bouwen van duurzame relaties daar waar de energietransitie plaatsvindt. Samen realiseren we de energietransitie. De bereidheid van overheden, burgers en bedrijfsleven om iets aan het klimaatprobleem te doen, groeit. Maar er zijn ook zorgen en onzekerheden. Over de kosten van de energietransitie en het inpassen van wind- en zonneprojecten in schaarse ruimte. Over gezondheids- en milieueffecten van duurzame energiebronnen. De uitvoering van onze strategie is sterk afhankelijk van maatschappelijk draagvlak. Eneco zal bezorgdheid of weerstand van klanten en omwonenden serieus nemen en hen proactief betrekken en laten participeren in onze duurzame energieprojecten. Onze strategie moet aansluiten op het welzijn van de samenleving.

Maatschappij en Omgeving

Een van de pijlers van Eneco’s One Planet plan is ‘Maatschappij en Omgeving’. Dit is het sociale domein van het plan met daarbinnen de voor ons belangrijke en strategische thema’s: omgevingsmanagement (community engagement), transparantie, integriteit en diversiteit & inclusiviteit.

Community Engagement

Om draagvlak te bevorderen voor ons groeiend aantal energiebronnen werken we samen met- en ondersteunen we lokale gemeenschappen en organisaties.Ambitie:Het is onze ambitie om best-in-class te zijn in het betrekken van de lokale gemeenschap om sociale acceptatie te verkrijgen voor ons groeiend aantal duurzame bronnen. Best in class betekent dat we streven naar het hoogst mogelijke prestatieniveau en dat we hierin de lat willen leggen voor de sector.Community Engagement creëert projecten, partnerschappen en nieuwe impulsen die door zoveel mogelijk belanghebbenden als winstgevend worden beoordeeld. De enige manier om dit te doen, is door te weten wie de belanghebbenden zijn en wat voor hen belangrijk is. Zo ontdekken we samen wat de mogelijkheden en kansen zijn. Het uiteindelijke doel is om de acceptatie van het project te versnellen en dat belanghebbenden ons aan het einde van het project vertellen dat we welkom zijn voor een nieuw project.Doelstellingen: • Eneco wordt gezien en erkend als best-in-class (top 3) in community engagement en projectcommunicatie in elk segment in de energietransitie.
 • Succesvolle lokale partnerschappen met consumentencollectieven of energiecoöperaties zijn normaal en worden geaccepteerd met een streven naar 50% eigendom van de productie van de lokale omgeving in 2030.
 • Eneco-medewerkers die werken aan energieprojecten zijn voldoende opgeleid in community engagement en stakeholdermanagement.

We zijn nu al volop bezig. Enkele voorbeelden hiervan zijn: • Collectieve warmtevoorziening in de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijk (lees meer)
 • Eneco WindOpbrengst®, bij Windpark Nieuwe Waterweg en Windpark Hogezandse Polder hebben omwonenden voorrang gekregen op de mogelijkheid om mee te profiteren van de winst die het windpark oplevert.

Transparantie

Transparantie naar onze stakeholders heeft een positieve invloed op het maatschappelijk draagvlak en is daarmee essentieel in de uitvoering van onze strategie. Transparantie speelt niet alleen een belangrijke rol in community engagement, maar ook in ons jaarverslag waarin we transparantie bieden over de omvang en plaats van betaalde belasting.Ambitie:Eneco wil een verantwoordelijke belastingbetaler zijn. Het is niet alleen belangrijk dat we een eerlijk deel van de belasting betalen, maar ook dat we daar transparant over zijn.Doelstellingen: • 95% -100% score op ‘Belastingtransparantie’ in ESG-ratings 1

Integriteit

De organisatie verandert sterk. Eneco ontwikkelt zich tot een internationale organisatie. Onze cultuur- en leiderschapswaarden ondersteunen de succesvolle uitvoering van onze strategie: ‘drive the change’, ‘deliver the plan’ en ‘make each other successful’.De waarden maken onderdeel uit van onze Corporate Gedragscode (PDF). Met de gedragscode ondersteunen we onze medewerkers bij het kennen en toepassen van de regels, de integriteitnormen en de waarden. De gedragscode is van toepassing in alle landen waarin Eneco actief is.Ambitie:We streven ernaar dat alle medewerkers van Eneco de verantwoordelijkheid voelen en nemen om in eigen gedrag de waarden tot uitdrukking te laten komen.Doelstellingen: • 100% score op integriteitvragen in ESG-ratings 1
 • Goed werkend Compliance & Integrity (C&I) raamwerk bestaande uit 7 bouwstenen: Missie & Visie, Governance, Beleid, Bewustmakingsprogramma, Meldpunt, Rapportages, In control risicoprogramma.

Diversiteit & Inclusiviteit

Diversiteit stelt ons in staat zo breed mogelijk de verbinding aan te gaan met onze klanten, met de omgeving en met elkaar. Onze gerichtheid op diversiteit uit zich onder meer in ons streven naar gender-diversiteit. Diversiteit is onlosmakelijk verbonden aan inclusie. Inclusie is het creëren van een werkomgeving waarin de individuele eigenschappen van en verschillen tussen mensen tot hun recht mogen komen en waarin iedereen zich welkom, gewaardeerd en ondersteund voelt. Ambitie:


Eneco streeft naar een organisatie waarin diversiteit in achtergrond en persoonlijkheid een afspiegeling zijn van de samenleving en waarin we deze verschillen omarmen en op een positieve wijze benutten.Doelstellingen:


 • E-NPS 2: 45-50
 • Gendergelijkheid 3: 37%
 • Inclusiviteit 4: 160%

Deze doelstellingen willen we in 2023 bereikt hebben.1. De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VDBO) voert samen met PwC jaarlijks een benchmark uit op het gebied van fiscale transparantie. Er kunnen maximaal 35 punten worden behaald op 30 concrete items - verdeeld over 6 hoofdcategorieën. Deze VDBO / PwC-checklist zal als leidraad dienen om een maximale score te behalen op belastingtransparantie in ESG-ratings.
2. De eNPS is de jaargemiddelde score van het percentage medewerkers die Eneco als werkgever een 8 of hoger geven min het percentage medewerkers dat Eneco een 6 of lager geeft als antwoord op de vraag 'Hoe waarschijnlijk is het dat u Eneco aanbeveelt bij iemand in uw buurt?'. Dit wordt gemeten op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 staat voor 'zeer onwaarschijnlijk' en 10 staat voor 'zeer waarschijnlijk'.
3. De genderdiversiteitsdoelstellingen worden gemeten door de vertegenwoordiging van vrouwen op het totale aantal FTE’s in het management (t/m N-4).
4. Inclusiviteit wordt gemeten via een vragenlijst en is de gepercipieerde perceptie van medewerkers over hoe divers en inclusief Eneco is met 2020 als nulmeting (= 100%).