Routekaart richting klimaatneutraal in 2035

Als we de planeet leefbaar willen houden voor volgende generaties moeten we nu actie ondernemen om de aarde niet verder laten opwarmen dan 1,5°C.Eneco neemt haar verantwoordelijkheid. Met het One Planet Plan willen we al in 2035 klimaatneutraal zijn. Samen met onze klanten. We focussen hierbij op drie klimaatacties: klanten helpen verduurzamen, meer duurzame energie opwekken en balanceren en optimaliseren van het energiesysteem.

Twee kinderen in een hangmat buiten

Inspanningen versnellen

Volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2021) bereiken we met het huidige tempo van mondiale opwarming rond 2030 het niveau van 1,5°C. Zonder aanscherping van de huidige plannen stevent de wereld af op ongeveer 3,2°C opwarming in 2100 (IPCC, 2022). Bij een verdere temperatuurtoename neemt de frequentie en intensiteit van hittegolven, extreme neerslag en droogte toe en zijn ernstige effecten op ecosystemen, planten, dieren en mensen niet meer te vermijden.  De huidige inspanningen van de energiesector gericht op het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen tot nul in 2050 zijn niet meer voldoende. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) maakte in 2021 bekend dat de elektriciteitssector in ontwikkelde landen al in 2035 ‘netto nul’ uitstoot moet bereiken om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C.Eneco en klanten in 2035 klimaatneutraal


De energiesector heeft een belangrijke voortrekkersrol in de energietransitie. Helemaal nu we weten dat klimaatdoelen en -acties veel ambitieuzer moeten zijn om nog het 1,5°C doel te kunnen behalen. Eneco neemt hier verantwoordelijkheid voor en versnelt haar bestaande ambitie om klimaatneutraal te worden met 15 jaar naar 2035. 

 

"We hebben de ambitie om al in 2035 klimaatneutraal te zijn. Niet alleen in onze eigen activiteiten, maar ook in de energie die wij leveren aan onze klanten."

We gaan hiermee sneller dan het wetenschappelijk onderbouwde 1,5°C-pad voorschrijft. We kiezen hiervoor omdat het mogelijk lijkt om sneller onze emissies te verminderen en om bij eventuele tegenvallers van onze reductie-inspanningen toch onder het 1,5°C-pad te blijven. Ook willen we hiermee de toon zetten voor het tempo van de hele energiesector.

Eneco heeft een klimaatambitie die is goedgekeurd (PDF) door het Science Based Targets initiatief (SBTi). Het SBTi is een samenwerkingsverband tussen CDP, het United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) en het Wereld Natuur Fonds (WWF).

Het SBTi stimuleert ambitieuze klimaatmaatregelen in de private sector door organisaties in staat te stellen op wetenschap gebaseerde emissiereductiedoelstellingen en netto-nul doelstellingen in lijn met een 1,5°C-pad vast te stellen (How it works - Science Based Targets). Eneco is sinds 2020 onder het 1,5°C-pad gebleven en verwacht ook de komende jaren sneller CO2eq te reduceren dan het Eneco 1,5°C-pad.
Scope emissies Eneco
Jaarlijks rapporteert Eneco haar scope 1, 2 en 3 emissies in het jaarverslag. De rapportage geeft inzicht in de voortgang ten opzichte van de One Planet ambitie om klimaatneutraal te zijn in 2035 en ten opzichte van de SBTi-doelstellingen.

Eneco rapporteert volgens de GHG Protocol Corporate Standard en de Greenhouse Gas Corporate Value Chain (Scope 3) Standard. Dit zijn internationale standaarden voor het verantwoorden en rapporteren van emissies door bedrijven, waarbij broeikasgassen worden ingedeeld in Scope 1, 2 en 3 op basis van de bron (https://ghgprotocol.org/standards).

Samen versnellen

Versnellen kan alleen als we dit samen doen met klanten, de lokale omgeving en lokale partners zoals omwonenden, gemeenten, woningcorporaties en energiecoöperaties. Samen met hen werken we aan betaalbare oplossingen, sociale innovaties en nieuwe participatiemodellen om de lusten en lasten van de energietransitie eerlijk te verdelen en transparanter te maken.

Klimaatacties

Eneco wil haar klimaatambitie bereiken door drie acties:Klanten helpen verduurzamen:  • 100% groene stroom
  • Alternatieven voor aardgas zoals (hybride) warmtepompen, (kleinschalige) warmtenetten en groene alternatieven voor aardgas, zoals biomethaan (“groen gas”) en groene waterstof (voor de industrie)
  • Mobiliteit verduurzamen met elektrisch laden

Meer duurzame energie opwekken:  • Meer groene stroom om de warmtepompen, elektrische auto’s, etc. te voeden uit zonnepanelen en windmolens
  • Groene warmte opwekken voor onze warmtenetten, bv. aquathermie en geothermie
  • Groene moleculen zoals biomethaan en groene waterstof voor de industrie

Balanceren en optimaliseren van het energiesysteem:  • Ontwikkelen van CO2-vrije flexibele assets, zoals grootschalige batterijen en e-Boilers, en warmtebuffers
  • Ontsluiten van flexibiliteit in andere assets, zoals warmtepompen, elektrische auto’s en zon- en windparken door bundeling in Virtual Power Plants

Klimaatactie: een bron van inspiratie

"Nederland is de energietransitie ingewandeld. Dat is beter dan stilzitten, maar voor een leefbare planeet moeten we nu gaan rennen. Met dit plan gaat Eneco rennen. Hard rennen zelfs. Door de bestaande ambitie om klimaatneutraal te worden te vervroegen van 2050 naar 2035. Dit is een bron van inspiratie voor iedereen die bezorgd is over het klimaat én voor iedereen die enthousiast is over de kansen die schone energie ons biedt. Daarvoor hebben we niet alleen klimaatpraters nodig, maar vooral klimaatdoeners, zoals de mensen van Eneco. De NVDE heeft daar veel waardering voor en werkt graag samen om dit mogelijk te maken."Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE)

Klimaat-roadmap

We hebben een routekaart (roadmap) ontwikkeld met concrete stappen waarmee we actief een duurzame toekomst vormgeven. De klimaat-roadmap bevat de belangrijkste tussendoelen, mijlpalen en geplande acties. Deze actualiseren we periodiek op basis van ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke bereidheid (draagvlak en marktacceptatie), aanscherping klimaatbeleid en technische- en economische haalbaarheid.


De onderliggende aannames in onze klimaat-roadmap zijn extern gevalideerd door Boston Consulting Group (BCG) om te bepalen of de daaruit voortvloeiende keuzes logisch zijn om bij te dragen aan het bereiken van onze ambitie voor 2035.

Klimaat-roadmap
Voor een toelichting op de gebruikte begrippen op deze pagina klik je hier.
Dr. fFatih Birol

Heldere en ambitieuze plannen

"Hoewel overheden het grootste vermogen en de verantwoordelijkheid hebben om de wereld richting een netto nul pad te bewegen, zal het bedrijfsleven het grootste deel van de vereiste investeringen moeten opbrengen. Ik hoop dat meer energiebedrijven heldere en ambitieuze plannen zullen aankondigen die aansluiten bij de mijlpalen van onze Roadmap."Dr Fatih Birol, directeur van het Internationaal Energie Agentschap (IEA)

We doen het nu

We ondernemen nu actie, samen met onze klanten. Laat je inspireren door de verhalen.
DFDS

Ferry’s van DFDS gebruiken straks groene walstroom

Enkele van de schepen van DFDS die aanmeren bij een van de ligplaatsen in Vlaardingen krijgen vanaf eind 2023 groene stroom via een walstroominstallatie.
Gigabatterij

Grootste batterij van Nederland

Met de gigabatterij van GIGA Storage kunnen we groene stroom opslaan en inzetten om pieken in de vraag naar energie op te vangen.
Portretfoto Ron Wit

"Ieder groot bedrijf zou moeten bepalen wat zijn resterende koolstofbudget is"

Ron Wit, directeur energietransitie van Eneco, in gesprek met Change Inc.