We streven ernaar in 2050 een circulair bedrijf te zijn

Circulariteit is één van de pijlers van het One Planet plan van Eneco. Een circulaire economie speelt namelijk een belangrijke rol in het reduceren van CO2 emissies en daarmee het tegengaan van klimaatverandering. Op basis van het principe ‘afval bestaat niet’ worden natuurlijke hulpbronnen binnen een circulaire economie niet langer uitgeput. Dat bereiken we door op een andere manier te produceren. Zo min mogelijk gebruik van grondstoffen en hergebruik van materialen. Sturen op circulariteit betekent ook verantwoordelijkheid nemen voor het respecteren van mensenrechten. Omdat de praktijk leert dat waar grondstoffen schaars zijn, er belasting is op het milieu en mensenrechten in het gedrang komen.

Circulariteit is één van de pijlers van het One Planet plan van Eneco Eneco

In de energiesector is circulariteit een belangrijk thema. De vraag naar metalen en mineralen die verband houden met koolstofarme technologieën (wind, zon, en andere) is te groot. De wereldwijde productie en beschikbaarheid ervan kan het tempo dat nodig is om de klimaatverandering tegen te gaan, niet bijhouden.

Daar komt bij dat de aanvoerketens voor metalen en mineralen helaas MVO-risico’s inhouden, onder meer op gebied van mensenrechten en arbeidsomstandigheden, die we moeten aanpakken. Eneco voelt en neemt verantwoordelijkheid en wil uiterlijk in 2050 een circulair bedrijf zijn. De samenleving en ook bedrijven met wie wij zakendoen, verwachten dit ook van ons.

Afhankelijkheden

Circulariteit betekent actief zijn in en verantwoordelijkheid nemen voor de keten. Dat is een complex proces met veel afhankelijkheden. Alhoewel 2050 de stip op de horizon is, hebben we tussendoelen bepaald om ook voor die tijd al te verbeteren en resultaten te boeken.

Zo willen we in 2023 in staat zijn om te sturen op in- en uitstroom van materialen van wind, zon en warmte in overeenstemming met onze circulaire principes. We streven ernaar dat in 2025 onze high impact areas wind, zon en warmte voor 25% circulair zijn. De ambitie om in 2050 een circulair bedrijf te zijn, is in lijn met het Nederlandse overheidsprogramma 'Circulaire Economie 2050'.

Circulariteits-acties

We bereiken de doelstelling om in 2050 een circulair bedrijf te worden met drie acties:

  • Circulariteit: We willen dat het aandeel materialen in de levenscyclus van producten en bedrijfsmiddelen dat voldoet aan circulaire principes steeds groter wordt. We richten ons op de instroom en uitstroom van materialen in de levenscyclus van producten en bedrijfsmiddelen in de high impact gebieden wind, zon en warmte.

  • MVO due diligence: MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Met Due diligence wordt ‘gepaste zorgvuldigheid’ bedoeld. Wij gebruiken de richtlijnen van OESO1 om een due diligence proces te implementeren. Hiermee worden MVO-risico’s in onze waardeketens geidentificeerd, voorkomen, beperkt en gerapporteerd. Met als doel het aantal en de ernst van deze risico's te verminderen. Het gaat hierbij om mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptie, milieu en dierenwelzijn. In ons Beleid Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat hoe we zicht krijgen op negatieve gevolgen in de waardeketen en daarin handelend optreden. Lees hier ons Beleid Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (PDF).

  • Duurzaam inkopen:We stimuleren de MVO-prestaties van onze leveranciers door middel van een gedragscode voor leveranciers, MVO-criteria in contracten, leveranciersbeoordelingen en ontwikkeling en resourcepaspoorten.

1 OESO is de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

Roadmap circulariteit

Op weg naar 2050 hebben we een aantal tussendoelen bepaald die ons helpen het einddoel van volledige circulariteit te bereiken en waarmee we ook voor die tijd al verbeteringen realiseren in onze waardeketens:   • In 2021 beschikken wij over een methodiek om rekening te houden met de uitputting van materialen en de milieu-impact van onze business cases voor nieuwe activa op basis van LCA (LevensCyclus Analyse).
  • In 2022 hebben we het due diligence proces en bijbehorende governance (beheers-)structuur geïmplementeerd in de organisatie.
  • In 2023 zijn we in staat om te sturen op in- en uitstroom van materialen van wind, zon en warmte in overeenstemming met onze circulaire principes.
  • Vanaf 2023 kunnen we sturen op reductie van MVO-risico's in de waardeketens gerelateerd aan wind, zon en warmte.
  • In 2025 hebben we een aantal geprioriteerde MVO-risico's gerelateerd aan wind, zon of warmte aantoonbaar gemitigeerd.
  • In 2025 zijn onze high impact areas wind, zon en warmte voor 25% circulair.
  • In 2050 zijn we een circulair bedrijf.