Windpark Delfzijl Noord,

Stroometiket 2021: Waar komt uw energie vandaan?

Eens per jaar maken stroomleveranciers bekend wat de bronnenmix was van het voorgaande jaar met het stroometiket. Dat van Eneco kleurt steeds groener.29 april 2022 door Redactie Eneco

Waar komt uw Eneco stroom vandaan?

Bij Eneco zijn we graag transparant over de herkomst van de stroom die wij leveren. En het mooie is: een steeds groter deel daarvan wordt duurzaam opgewekt. Voor heel Eneco, dus inclusief levering aan onder meer klanten in België, Duitsland, Engeland en klanten van Oxxio, lag het percentage groen in 2021 al op 79,4%, bijna 8% meer dan het jaar daarvoor. Onze stroom voor zakelijke klanten kwam voor 66,3% uit duurzame bronnen. Dat is een flinke stijging ten opzichte van de 54,2% van 2020. Van alle duurzame energie die we geleverd hebben, is al bijna de helft (45%) opgewekt in eigen land - tegen 36% in 2020. En waar we nog grijze stroom leverden, kwam die bijna volledig uit onze relatief schone Eneco-gascentrales. De totale CO2-uitstoot is op deze manier fors gedaald: van 182 gr/kWh in 2020 naar 134 gr/kWh in 2021.

Wat staat er op het stroometiket?

Op het stroometiket staat vermeld vanuit welke bronnen de geleverde stroom afkomstig is. Gezien de bronnenmix van stroom in de praktijk van dag tot dag varieert, worden de stroometiketten eens per jaar vastgesteld, op basis van de gegevens van de totale geleverde stroom in het voorafgaande jaar. Het stroometiket dat zakelijke afnemers in mei 2022 bij hun factuur ontvangen, geeft inzicht in de oorsprong van de stroom die Eneco in 2021 heeft geleverd en de milieu-impact hiervan. U ziet dus hoeveel CO2 is uitgestoten bij de levering van grijze stroom en hoeveel radioactief afval per kWh (grijze) kernenergie er is ontstaan en hoeveel radioactief afval per kWh (grijze) kernenergie, dat we in België nog inzetten, er is ontstaan.

Hoe slaagt totaal Eneco erin om steeds meer groene stroom te leveren?

Onze missie is: duurzame energie van iedereen. We dragen daarom als heel Eneco meer en meer bij aan de bevordering van duurzame-energieproductie. Dit is in lijn met onze ambitie om al in 2035 klimaatneutraal te zijn, zoals beschreven in ons One Planet Plan. Niet alleen in onze eigen activiteiten, maar ook in de energie die wij leveren aan onze klanten. Zo investeren we volop in de ontwikkeling van wind- en zonneparken en helpen we onze klanten zelf energie op te wekken. Wij hebben inmiddels meer dan 1 gigawatt opgesteld vermogen staan. Maar omdat de hoeveelheid beschikbare groene stroom letterlijk net zo onvoorspelbaar is als het weer, kunnen we helaas nog niet zonder grijze stroom.

Ook als de zon niet schijnt en de wind niet waait, hebben we stroom nodig. Wel slagen wij erin het aandeel grijze stroom in onze mix steeds verder terug te dringen – 8% meer duurzaam opgewekte stroom betekent een evenredige afname van grijze stroom. De grijze stroom die wij nog leveren aan klanten van Eneco Zakelijk, komt bovendien bijna volledig uit onze eigen relatief schone gascentrales. Alleen in België maken we nog gebruik van de Belgische handelsmix; doordat ook daar ons aandeel duurzame stroom sterk is gegroeid, is het aandeel kernenergie voor heel Eneco verder gedaald – met als gevolg dat radioactief afval van 0,000007 g/kWh naar 0,0000002 g/kWh ging.

Waarom is het stroometiket er eigenlijk?

Het stroometiket bevordert de transparantie over de energiebronnen die worden ingezet door leveranciers. Het vloeit voort uit Europese en nationale wetgeving. De Europese Elektriciteitsrichtlijn (EE) verplicht lidstaten erop toe te zien dat stroomleveranciers transparant zijn over hun producten. Die transparantie houdt in: minstens eens per jaar informatie geven over de samenstelling van de bronnenmix in het voorafgaande jaar. En wel op zo’n manier dat de gegevens van leveranciers (op nationaal niveau) makkelijk te vergelijken zijn. Dat is ook het doel: dat eindgebruikers de keuze voor hun leverancier en stroomproduct goed kunnen afwegen. Van consumenten tot grootverbruikers. In Nederland is deze richtlijn vertaald naar het stroometiket. Dit moeten energieleveranciers elk jaar uiterlijk op 1 mei over het voorafgaande jaar publiceren.

Wie zegt dat de informatie op het stroometiket klopt?

Daar ziet de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op toe. Die controleert alle gegevens. Zo moeten energieleveranciers met Garanties van Oorsprong (GvO’s) aantonen dat hun groene stroom echt groen was. Deze GvO’s geeft certificeringsinstantie Certiq uit voor wind- en zonne-energie, waterkracht en bio-energie. Stroomleveranciers kopen deze GvO’s om aan te tonen dat hun geleverde stroom groen is. Ook daarom gaan de stroometiketten over het voorafgaande jaar: de toekenning gebeurt altijd achteraf. Certiq geeft naast GvO’s ook certificaten van oorsprong (CvO’s) uit voor geleverde stroom uit kolen-, gas- en kerncentrales. Die zijn sinds januari 2020 verplicht bij grijze stroom zodat ook de herkomst daarvan volledig transparant is.

Meer duurzame inspiratie

Zon op dak

Bedrijfspand verduurzamen? 8 redenen om te kiezen voor zonnepanelen op uw dak

Lees hier de 8 redenen
Blijdorp

Diergaarde Blijdorp wordt klimaatpositief in 2030

Pinguïns duurzaam koel houden