Groen landschap met windmolens,

Stroometiket 2020: Waar komt uw energie vandaan?

In de wereld van stroom hebben we te maken met grijze en groene energiebronnen: stroomleveranciers stellen hierbinnen hun eigen mix samen. Eens per jaar maken stroomleveranciers bekend wat de bronnenmix was van het voorgaande jaar met het stroometiket. Dat van Eneco kleurt steeds groener.28 mei 2021 door Redactie Eneco

Waar komt uw Eneco stroom vandaan?

Bij Eneco zijn we graag transparant over de herkomst van de stroom die wij leveren. En het mooie is: een steeds groter deel daarvan wordt duurzaam opgewekt. Voor heel Eneco, dus inclusief levering aan onder meer klanten in België, Duitsland, Engeland en klanten van Oxxio, lag het percentage groen in 2020 al op 71,6%. Onze stroom voor zakelijke klanten kwam voor 54,2% uit duurzame bronnen. Dat is een flinke stijging ten opzichte van de 50% van 2019. En het aandeel daarvan dat is opgewekt in eigen land is ook gegroeid: van 33% in 2019 naar 36% in 2020. Ook de CO2-uitstoot is gedaald: van 212 gr/kWh in 2019 naar 182 gr/kWh in 2020.

Wat staat er op het stroometiket?

Op het stroometiket staat vermeld vanuit welke bronnen de geleverde stroom afkomstig. Gezien de bronnenmix van stroom in de praktijk van dag tot dag varieert, worden de stroometiketten eens per jaar vastgesteld, op basis van de gegevens van de totale geleverde stroom in het voorafgaande jaar. Het stroometiket dat zakelijke afnemers in mei 2021 bij hun factuur ontvangen, geeft inzicht in de oorsprong van de stroom die Eneco opwekt. Daarnaast informeert het stroometiket u over de milieu-impact van de stroomproductie. U ziet dus hoeveel CO2 is uitgestoten bij de opwekking van grijze stroom en hoeveel radioactief afval per kWh (grijze) kernenergie er is geproduceerd.

Hoe slaagt Eneco erin om steeds meer groene stroom te leveren?

Onze missie is: duurzame energie van iedereen. We dragen daarom als heel Eneco meer en meer bij aan de bevordering van duurzame-energieproductie. Zo investeren we volop in de ontwikkeling van wind- en zonneparken en helpen we onze klanten zelf energie op te wekken. Wij hebben inmiddels meer dan 1 GigaWatt opgesteld vermogen staan – genoeg om huishoudens van stroom te voorzien. Maar omdat de hoeveelheid beschikbare groene stroom letterlijk net zo onvoorspelbaar is als het weer, kunnen we helaas nog niet zonder grijze stroom. Ook als de zon niet schijnt en de wind niet waait, hebben we stroom nodig. Op Europees niveau wordt ook nog niet voldoende groene stroom opgewekt om heel Europa ervan te voorzien. Wij dringen ons aandeel grijze stroom wel steeds verder terug. En de grijze stroom die wij nog leveren aan klanten van Eneco Zakelijk, komt bijna volledig uit onze eigen gascentrales. Die produceren de minst vervuilende grijze stroom: de CO2-uitstoot is bijvoorbeeld veel lager dan van kolencentrales.

Waarom is het stroometiket er eigenlijk?

Het stroometiket bevordert de transparantie over de energiebronnen die worden ingezet door leveranciers. Het vloeit voort uit Europese en nationale wetgeving. De Europese Elektriciteitsrichtlijn (EE) verplicht lidstaten erop toe te zien dat stroomleveranciers transparant zijn over hun producten. Die transparantie houdt in: minstens eens per jaar informatie geven over de samenstelling van de bronnenmix in het voorafgaande jaar. En wel op zo’n manier dat de gegevens van leveranciers (op nationaal niveau) makkelijk te vergelijken zijn. Dat is ook het doel: dat eindgebruikers de keuze voor hun leverancier en stroomproduct goed kunnen afwegen. Van consumenten tot grootverbruikers. In Nederland is deze richtlijn vertaald naar het stroometiket. Dit moeten energieleveranciers elk jaar uiterlijk op 1 mei over het voorafgaande jaar publiceren.

Wie zegt dat de informatie op het stroometiket klopt?

Daar ziet de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op toe. Die controleert alle gegevens. Zo moeten energieleveranciers met Garanties van Oorsprong (GvO’s) aantonen dat hun groene stroom echt groen was. Deze GvO’s geeft certificeringsinstantie Certiq uit voor wind- en zonne-energie, waterkracht en bio-energie. Stroomleveranciers kopen deze GvO’s om aan te tonen dat hun geleverde stroom groen is. Ook daarom gaan de stroometiketten over het voorafgaande jaar: de toekenning gebeurt altijd achteraf. Certiq geeft naast GvO’s ook certificaten van oorsprong (CvO’s) uit voor geleverde stroom uit kolen-, gas- en kerncentrales. Die zijn sinds januari 2020 verplicht bij grijze stroom zodat ook de herkomst daarvan volledig transparant is.