Veiligheid

Uiteraard heeft veiligheid topprioriteit bij een licht ontvlambaar gas als aardgas (gevarenklasse 2). In Nederland en Duitsland vallen bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, waaronder aardgas, onder de Seveso III richtlijn (Störfallverordnung), wat zeer strikte veiligheids- en kwaliteitseisen kent.

Met een adequaat veiligheidsbeleid stelt Eneco Gasspeicher alles in het werk om de exploitatie van aardgasopslag in de cavernes vlekkeloos te laten verlopen. Hierbij worden zowel de regels van de Seveso III richtlijn (Störfallverordnung) als het Duitse Bergrecht nageleefd. Hiervoor zijn een kennisgeving en een veiligheidsrapport ingediend.

Jaarlijks wordt Gasspeicher geaudit door het Bevoegd Gezag. Ook zijn er audits op het gebied van milieu, brandveiligheid en risicobeheersing (‘Störfall’) geweest. Eneco Gasspeicher is probleemloos door deze audits heen gekomen. Wilt u meer weten over deze inspecties of over het inspectieplan? Stuurt u dan een mail naar fm_gasspeicher-om@eneco.com.

Risicomanagement

We streven continu naar een hoog bewustzijn van risico’s van onze bedrijfsvoering en willen de impact van onvoorziene (operationele) storingen minimaliseren. Hiertoe hebben we een managementsysteem in gebruik, waarin diverse risicoscenario’s en controlemaatregelen zijn vastgelegd.

Voor het onwaarschijnlijke geval dat er toch iets mis gaat, is er een bedrijfsnoodplan opgesteld. Tijdens een calamiteit worden de hulpdiensten en de Bergbehörde direct geïnformeerd en informeren we belanghebbenden via verschillende kanalen, waaronder deze website.

U vindt meer informatie over dit onderwerp in de burenflyer

Eneco Gasspeicher B.V.

Adresgegevens
Amtsvenn 32
48599 Gronau-Epe
Duitsland

Contact
fm_gasspeicher-om@eneco.com
+49 (0)2565 4077-113
Bedrijfsleider: Stephan Buß