Energiebelasting

  • Een overzicht van alle energiebelasting tarieven
  • Heeft u recht op een lager tarief of vrijstelling?
  • Gebruik dan een van onze speciale verklaringen

Energiebelasting is een heffing over het verbruik van energie (aardgas en elektriciteit). Op deze manier wil de overheid het verbruik van energie terugdringen en de CO2-uitstoot verminderen. Hoeveel belasting u als ondernemer betaalt, hangt af van de hoeveelheid energie die u verbruikt. Op deze pagina leest u meer over de verschillende tarieven. Ook leggen we u graag uit of u in aanmerking komt voor vrijstelling of korting op uw energiebelasting en hoe u dit kunt terugvragen.

Energiebelasting

Berekening energiebelasting

De overheid stelt de energiebelasting ieder jaar aan het begin van het jaar vast. Uw energiefactuur kan per 1 januari hoger uitvallen. Dit komt doordat u jaarlijks opnieuw in de hoogste zone van de energiebelasting begint.

In 2017 zijn de belastingtarieven ten opzichte van 2016 verhoogd. Nieuw in 2017 is een apart tarief voor zelfbemeterde laadpalen ten behoeve van elektrisch vervoer.

Lager tarief of vrijstelling

Onder bepaalde voorwaarden kunt u aanspraak maken op een lager tarief of zelfs vrijstelling van de energiebelasting. In het overzicht verklaringen vindt u de meest voorkomende verklaringen om kortingen of vrijstellingen op de energiebelasting aan te vragen.

Gebruik de juiste verklaring bij uw aanvraag

Komt u in aanmerking voor belastingverlaging of -vrijstelling? Vraag het aan met de bijbehorende verklaring.

  • Download de verklaring die voor uw situatie geldt.
  • Vul de verklaring in en onderteken deze.
  • Stuur de verklaring naar: Eneco Zakelijk B.V. Postbus 5 3000 AA Rotterdam

Let bij de aanvraag op de volgende punten:


    • Uw verklaring moet voor de aanvang van de levering in ons bezit zijn, zodat u vanaf het begin van de start facturatie het juiste energiebelastingtarief krijgt.
    • U moet uw verklaring elk jaar opnieuw indienen, tenzij bij de verklaring staat dat deze maar één keer nodig is.

Vermindering energiebelasting
bij verblijfsfunctie

Locaties met een verblijfsfunctie zijn meestal bestemd om te wonen of te werken. Denk aan woonhuizen, fabrieken en kantoren. Onder meer garageboxen, portiekverlichting en bouwaansluitingen hebben géén verblijfsfunctie.

Wanneer u stroom afneemt op een locatie met een verblijfsfunctie heeft u recht op vermindering van energiebelasting. Dit is een wettelijk vastgestelde korting op de energiebelasting die wij namens de Belastingdienst verrekenen op de jaarnota van onze klanten, die stroom bij ons afnemen.

Bekijk hier of uw adres een locatie met of zonder verblijfsfunctie is.

Verklaringen elektriciteit

U verbruikt meer dan 10 miljoen kWh per jaar
Bij een jaarverbruik per aansluiting van meer dan 10 miljoen kWh geldt een lager zakelijk tarief voor de energiebelasting dan voor niet-zakelijk verbruik.

Verklaring zakelijk verbruik elektriciteit


Optellen van het verbruik van aansluitingen met dezelfde functie

Met deze verklaring vraagt u om het verbruik van aansluitingen die dezelfde functie hebben op te tellen (sommeren) en daarvoor in één keer de energiebelasting toe te passen.

Verklaring sommering energiebelasting met complexbenadering


Meerdere aansluitingen per WOZ-object
Hiermee vraagt u om het verbruik van aansluitingen die u kunt zien als één WOZ-object te sommeren en daarvoor in één keer de energiebelasting toe te passen. Als bijlage bij de verklaring moet u ons altijd de WOZ-beschikking sturen. Deze verklaring hoeft u ons slechts één keer toe te sturen.

Verklaring WOZ-object Energiebelasting


Houder van een particulier elektriciteitsnet
Is uw bedrijf houder van een particulier elektriciteitsnet dat zelf belastingplichtig is voor de energiebelasting? Dan is de levering aan dat net vrijgesteld van energiebelasting.

Verklaring houder van particulier elektriciteitsnet


Chemische reductie, elektrolytische en metallurgische procedés
Levering van elektriciteit voor genoemde procedés is vrijgesteld van energiebelasting.

Verklaring elektriciteitsverbruik voor chemische reductie, elektrolytische en metallurgische procedés

Verklaring oplaadinstallatie voor elektrische voertuigen
Voor een verlaagd tarief voor elektriciteit die wordt geleverd aan een oplaadinstallatie voor elektrische voertuigen die beschikt over een zelfstandige aansluiting.

Verklaring oplaadinstallatie voor elektrische voertuigen

Verklaringen gas

Lagere belastingtarieven voor tuinders
Voor aardgasgebruik voor het groeiproces van tuinbouwproducten gelden lagere belastingtarieven. Hiervoor heeft Eneco een zogenaamde tuinbouwverklaring van u nodig. Deze verklaring hoeft u maar één keer op te sturen.

Verklaring tuinbouw


Houder van een particulier gasnet

Is uw bedrijf houder van een particulier gasnet dat zelf belastingplichtig is voor de energiebelasting? Dan is de levering aan dat net vrijgesteld van energiebelasting.

Verklaring houder van particulier gasnet


Warmtekrachtinstallatie (WKK)

Bedrijven met een warmtekrachtinstallatie zijn vrijgesteld van energiebelasting voor het gasverbruik van hun WKK.

Verklaring WKK


Blokverwarming

Hiermee geeft u aan dat u gas gebruikt voor blokverwarming (collectieve verwarming). U betaalt dan voor de hele gaslevering het energiebelastingtarief van kleinverbruikers. U hoeft de verklaring maar één keer op te sturen.

Verklaring blokverwarming


CNG-vulstation

Als u het afgenomen gas alleen gebruikt in een CNG-vulstation komt u in aanmerking voor vast tarief energiebelasting, ongeacht het afgenomen volume. U moet de verklaring jaarlijks voorafgaand aan het nieuwe jaar opsturen.

Verklaring CNG-vulstation

Tarieven

De Wet opslag duurzame energie

Vanaf 2013 wordt met een nieuwe wet een opslag op het verbruik van elektriciteit en gas geïntroduceerd. Dit is de Wet opslag duurzame energie. Deze opslag komt naast de al bestaande energiebelasting op het verbruik. De opbrengst van de opslag is bestemd voor de financiering van het stimuleren van de productie van duurzame energie, de zogenoemde SDE+ uitgaven.

De verklaringen energiebelasting hebben dezelfde werking voor de Wet opslag duurzame energie. De heffingskorting daarentegen maakt hier geen deel van uit. Hieronder ziet u in één overzicht wat de tarieven zijn in 2017 voor de energiebelasting en de Wet opslag duurzame energie voor de verschillende zones.


Elektriciteit

Zone Onder grens Boven grens Energie belasting Opslag duurzame energie Belasting totaal Verhoging t.o.v 2016
(kWh) (kWh) (eurocent per kWh) (eurocent per kWh) (eurocent per kWh) (%)
1 0  10.000 10,130 0,7400 10,8700 2,3
2 10.001  50.000 4,901 1,2300 6,1310 7,6
3 50.001  10.000.000 1,305 0,3300 1,6350 7,5
4 >10.000.000 ZAKELIJK 0,053
0,0131 0,0661 7,7
4 >10.000.000 NIET ZAKELIJK 0,107 0,0131 0,1201 4,1

Heffingskorting in Euro's per jaar 

Energie belasting Belasting totaal Verlaging t.o.v 2016
per WOZ object met verblijfsfunctie    308,54 308,54 0,7

Elektriciteit t.b.v. zelfstandig bemeten laadpalen

Zone Onder grens Boven grens Energie belasting Opslag duurzame energie Belasting totaal Verhoging t.o.v 2016
(kWh) (kWh) (eurocent per kWh) (eurocent per kWh) (eurocent per kWh) (%)
1 0  10.000 4,901 0,0000 4,901 -
2 10.001  50.000 4,901 0,0000 4,901 -
3 50.001  10.000.000 1,305 0,0000 1,305 -
4 >10.000.000 ZAKELIJK 0,053
0,0000 0,053 -
4 >10.000.000 NIET ZAKELIJK 0,107 0,0000 0,107 -

Heffingskorting in Euro's per jaar 

Energie belasting Belasting totaal Verhoging t.o.v 2016
per WOZ object met verblijfsfunctie    0,00 0,00  -

Gas

Zone Ondergrens Bovengrens Energie belasting Opslag duurzame energie Belasting totaal  Verhoging t.o.v 2016
  (m3) (m3) (eurocent per m3) (eurocent per m3) (eurocent per m3) (%)
1 0 170.000 25,244 1,5900 26,834 2,0
2 170.001 1.000.000 6,215 0,7400 6,955 - 5,6
3 1.000.000 10.000.000 2,265 0,2700 2,535 - 4,9
4 >10.000.000 1,216 0,1300 1,346 3,3

Gas Tuinders

Zone Ondergrens Bovengrens Energie belasting Opslag duurzame energie Belasting totaal Verhoging t.o.v 2016
  (m3) (m3) (eurocent per m3) (eurocent per m3) (eurocent per m3) (%)
1 0 170.000 4,054 0,2600 4,314 2,2
2 170.001 1.000.000 2,346 0,2500 2,596 1,8
3 1.000.000 10.000.000 2,265 0,2700 2,535 - 3,5
4 >10.000.000 1,216 0,1300 1,346 3,3

Gas blokverwarming

Energiebelasting Opslag duurzame energie Belasting totaal Verhoging t.o.v. 2016
(eurocent per m3) (eurocent per m3) (eurocent per m3) (%)
25,244 1,5900 26,834 2,0

Gas t.b.v. CNG vulstations

Energiebelasting Opslag duurzame energie Belasting totaal Verhoging t.o.v. 2015
(eurocent per m3) (eurocent per m3) (eurocent per m3) (%)
16,128 0,0000 16,128 0,3

Contact met Eneco Zakelijk

We helpen u graag

Heeft u een vraag, interesse in Eneco of behoefte aan advies? Neem contact op met onze zakelijke klantenservice. U kiest zelf de manier waarop u contact wilt.

mailen met eneco    Laat u terugbellen

Of bel 010 - 890 6988, op werkdagen van 08.00 tot 21.00 uur.