Milieumonitoring

Om meer te weten te komen over de mogelijke effecten van ons windpark op het zeeleven wordt er voor windpark Eneco Luchterduinen een Monitorings- en Evaluatieprogramma (MEP) uitgevoerd. Dit programma is gestart een jaar voor de bouw in 2013.

De meeste onderzoeken zijn inmiddels afgerond en hebben veel nuttige nieuwe informatie opgeleverd:

  • Het onderwatergeluid van heien is voor het eerst ook op grote afstand gemeten. Deze informatie is gebruikt door TNO om modellen die ze gebruiken om geluid te berekenen (bijvoorbeeld om het effect van geluid vooraf te kunnen inschatten) te verbeteren. 
  • Heien heeft minder invloed op jonge zeebaars dan eerder was aangenomen en Grijze zeehonden reageren minder sterk op heigeluid dan verwacht.
  • Het nieuwe DEPONS model, gebaseerd op onderzoeksgegevens van bruinvissen in de Noordzee, is af en vrij te gebruiken. Hiermee kan je meteen de effecten van de aanleg van windparken op bruinvissen inzichtelijk maken. Tijdens de bouw komen er lokaal minder bruinvissen voor, maar op lange termijn treedt er geen populatie effect op.
  • Zes onderzochte vogelsoorten blijken windturbines goed te ontwijken: het hele windpark, de turbines en ook de wieken zelf. Er vallen minder slachtoffers dan eerder werd aangenomen.
  • Windparken trekken aalscholvers aan, maar zijn minder geschikt leefgebied voor zeekoeten en Jan van Genten. 

Op deze milieumonitoring pagina staan de onderzoeken en resultaten per onderwerp wat uitgebreider beschreven. Hieronder staan de rapporten met de resultaten van de onderzoeken die in het kader van het MEP voor Luchterduinen zijn uitgevoerd.

Voor een overzicht van alle milieumonitoring onderzoeken kijk hier 
For an overview of all environment research documents please click here