Milieumonitoring

Om meer te weten te komen over de mogelijke effecten van een windpark op het zeeleven, wordt er een Monitorings- en Evaluatieprogramma (MEP) uitgevoerd. Dit is ook vastgelegd in de WBR/Waterwetvergunning uit 2009. Het MEP- programma bestaat uit 11 onderwerpen, waaronder de effecten van onderwatergeluid en de effecten op vogels, vissen en zeezoogdieren. Met de kennis die het programma oplevert, wordt gecontroleerd of de verwachte effecten zoals beschreven in Milieu Effect Rapport en Passende Beoordeling optreden. Ook kunnen toekomstige windparken met deze kennis met nog meer aandacht voor het zeeleven ontwikkeld worden. Sinds 2009 is er al meer bekend over de ecologische effecten van windparken op zee. Daarom bepalen we per onderwerp welke kennis er al is en wat nog ontbreekt. Zo kunnen we nieuwe resultaten toevoegen.

Eneco Luchterduinen stelt voor elk MEP-onderwerp een onderzoeksplan op. Dit start met een inventarisatie van de meest recente inzichten per onderwerp (buitenlandse offshore windparken, gesprekken met experts, wetenschappelijke artikelen en onderzoeksrapporten). Daarna bepalen we de belangrijkste kennisbehoefte per onderwerp en formuleren we de onderzoeksvragen voor offshore wind en hoe Eneco Luchterduinen het beste kan bijdragen aan het beantwoorden van die vragen.

Samen met Rijkswaterstaat
Zee en Delta

We onderzoeken samen met Rijkswaterstaat Zee en Delta of de MEP-onderwerpen aangepast kunnen worden. Voordat een onderzoek gestart kan worden verleent Rijkswaterstaat goedkeuring. Eneco Luchterduinen is er trots op dat zij op deze manier een bijdrage kan leveren aan de meest actuele en prangende kennisbehoeftes. Zo zorgen we er samen met Rijkswaterstaat voor dat we meer te weten komen over de mogelijke ecologische effecten van windparken op zee.