Windenergie en Walstroom landtong Rozenburg

De Landtong Rozenburg is een geschikte locatie voor windenergie. Het gebied is onderdeel van de haven en het industriegebied. Daarnaast ligt het op afstand van bestaande woonwijken Rozenburg, Maassluis en Hoek van Holland. Rotterdam werkt aan een schone, groene, gezonde en economisch sterke stad. Het project Windpark Rozenburg Landtong is hier een passend voorbeeld van.

Project

De windmolens op de landtong Rozenburg worden de komende jaren vernieuwd en het vermogen wordt uitgebreid. Het huidige park bestaat uit: 

  • Tien windmolens die gerealiseerd zijn in 2007. Deze windmolens hebben een tiphoogte (hoogte mast inclusief lengte wiek) van 110 meter. Deze windmolens worden vervangen door negen moderne windmolens. met een tiphoogte van circa 150-210 meter.
  • De twee windmolens ten oosten hiervan met een tiphoogte van 125 meter. Deze zijn in 2015 in gebruik genomen en blijven staan.

De nieuwe windmolens hebben een opgesteld vermogen van 27 MW en produceren jaarlijks energie voor circa 17.500 huishoudens. In de huidige situatie is dit 12 MW. Naar verwachting worden de nieuwe windmolens in 2020-2021 gebouwd. Voor meer uitleg over het proces ga naar Onderzoek en vergunningen.

Planning

2019 (Q3, Q4) t/m 2020 (Q1): Contractering
2020: Start bouw
2021 / 2022: Ingebruikname

Parallel aan de vernieuwing loopt het traject voor uitbreiding. Het is nog onduidelijk welke partij deze uitbreiding gaat realiseren en of Eneco hierbij betrokken gaat zijn.

Actueel

Water- en omgevingsvergunning afgegeven

12 maart 2019
Op 7 maart zijn de watervergunning en omgevingsvergunning afgegeven. Voor meer informatie over deze vergunning kijk bij het onderdeel Onderzoek en vergunningen.

Windmolen windpark Rozenburg | Eneco

Milieueffectrapportage

4 maart 2019
Op 4 februari heeft de Commissie m.e.r. een definitief advies uitgebracht over het milieueffectrapport. Het rapport is een uitgangspunt voor de vergunning en geeft meer duidelijkheid over de effecten van het windpark op ondergrondse infrastructuur en dieren. Eventuele te nemen maatregelen zijn hierin opgenomen.

Terinzagelegging afgerond

29 januari 2019
Van 14 december 2018 tot en met 24 januari 2019 lag de ontwerp-omgevingsvergunning met het milieueffectrapport (MER) en ontwerp-watervergunning ter inzage. In deze periode zijn zienswijze ingediend over het vervangen van de tien bestaande windmolens door negen nieuwe windmolens. Daarbij ging het niet om de eventuele uitbreiding van het windpark met twee windmolens. Hiervoor wordt mogelijk een aparte procedure opgestart.

Project Walstroom

Naast de windmolens vind je op de landtong ook de vaste aanlegplaatsen voor de schepen van Heerema Marine Contractors. Eneco en Heerema onderzoeken de mogelijkheden voor een walstroomaansluiting voor het Calandkanaal. Deze aansluiting voorziet de grote offshore schepen van duurzame energie als ze zijn aangemeerd in het kanaal. Deze energie zal afkomstig zijn van de windmolens van de landtong.
Het aansluiten van de vloot van Heerema op walstroom zal een grote reductie van emissies en geluid met zich meebrengen.  Het gaat hierbij om zo’n 15.000 ton CO2 per jaar.

Omdat de dieselgeneratoren van de schepen kunnen worden uitgezet zodra een schip aangemeerd is, zullen vrijwel alle emissies en fijnstoffen verdwijnen. Dit komt ten goede van de luchtkwaliteit. Ook zal geluidsoverlast gereduceerd worden doordat de motoren uitgeschakeld worden.
Begin 2020 wordt hiervoor de vergunning aangevraagd waarna de werkzaamheden voor de walstroomaansluiting starten in het voorjaar (van 2020). De verwachting is dat het project einde van dat jaar worden gerealiseerd.

Project Heerema | Eneco

Onderzoek en vergunningen

Voor het project vernieuwing Windpark Landtong Rozenbrug wordt momenteel een m.e.r.-procedure doorlopen. MER staat voor milieueffectrapportage. Het milieueffectrapport (MER) is een ‘onderlegger' voor de omgevingsvergunning(en) en de watervergunning. Ook worden voor het MER milieuonderzoeken gedaan in het kader van de Ontwerp beschikking Wet Natuurbescherming. De resultaten hiervan worden verwerkt in de Ontwerp beschikking Wet Natuurbescherming, die de Omgevingsdienst Haaglanden afgeeft. Voor meer informatie ga naar Actueel.

Bekijk de documenten

Participatie

De betrokken partijen hechten veel waarde aan een open en transparant proces. Daarom wordt de procesparticipatie afgestemd op de behoeften en wensen in het gebied. Het doel is dat omwonenden en ondernemers uit de omgeving kunnen meepraten over het project, zodat zoveel mogelijk belangen worden meegenomen.

Voor het windpark Landtong Rozenburg worden ook de mogelijkheden voor financiële participatie onderzocht. Via financiële participatie kunnen omwonenden, ondernemers en andere geïnteresseerden meedoen aan dit windproject, bijvoorbeeld via een coöperatie of obligatieregeling.
Indien de uitbreiding van de twee windmolens door Eneco zal worden uitgevoerd zal er financiële participatie mogelijk zijn.

Contact

Windpark Landtong Rozenburg

Adres
Noordzeeweg 6
3181 ML Rozenburg

Contact
sander.bakker2@eneco.com