Eneco Luchterduinen Fonds

voor verduurzaming van het kustgebied

Het Eneco Luchterduinen Fonds helpt mee aan het verduurzamen van het kustgebied van de gemeenten Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal en Katwijk. Het fonds wil de kustbeleving voor bewoners en toeristen op een duurzame manier versterken. Daarom organiseren we iedere twee jaar een verkiezing voor duurzame projecten van bewoners en ondernemers uit de buurt. De winnaars ontvangen een bijdrage uit het Eneco Luchterduinen Fonds op basis van de fondscriteria.

Doelstelling van het fonds

Het Eneco Luchterduinen Fonds ondersteunt projecten en initiatieven met een maatschappelijk belang op het gebied van energiebesparing, duurzame energie en/of kustbeleving in de betreffende gemeenten.

Het fonds streeft naar de volgende verdeling van de gelden: Noordwijk 1/3, Zandvoort 1/3, Bloemendaal 1/6 en Katwijk 1/6, over de looptijd van 20 jaar.

Eneco Luchterduinenfonds

Duurzame initiatieven

Winnaars van de eerste en tweede ronde van het Eneco Luchterduinen Fonds hebben met een financiële bijdrage uit het fonds hun duurzame initiatief gerealiseerd. Van een milieuvriendelijk voertuig voor de Noordwijkse Reddingsbrigade tot een kleinschalige productielijn van Stichting Jutters dat opgeraapt plastic recyclet tot mooie producten. Doe inspiratie op en dien voor de volgende ronde jouw duurzame initiatief in!

Katwijkse Reddingsbrigade

Katwijkse Reddingsbrigade

Met een bijdrage van € 13.000 uit het fonds heeft de Katwijkse Reddingsbrigade twee reddingsposten voorzien van zonnepanelen.

Stichting Kunstklank

Stichting Kunstklank

Met een bijdrage van € 20.000 uit het fonds heeft Stichting Kunstklank een duurzaam bamboetheater gebouwd.

KNNV Paddenwerkgroep Brouwerskolk

KNNV Paddenwerkgroep

Met een bijdrage van € 11.000 uit het fonds heeft KNVV Paddenwerkgroep Brouwerskolk een recycled paddenscherm langs een drukke weg geplaatst.

Dien jouw voorstel in

Op dit moment loopt de derde ronde van het Eneco Luchterduinen Fonds. Er kunnen hiervoor geen initiatieven meer ingediend worden. Op 1 oktober 2020 start de vierde ronde van het Eneco Luchterduinen Fonds.

Eneco Luchterduinen Fonds criteria

Het Eneco Luchterduinen Fonds ondersteunt projecten en initiatieven op het gebied van energiebesparing, duurzame energie en/of kustbeleving in de gemeenten. Daarnaast dienen deze initiatieven ook een maatschappelijk belang. Jouw inzending moet aansluiten bij de doelstellingen van het Fonds en voldoen aan de volgende criteria:

Maatschappelijk belang

  • Het initiatief draagt bij aan de verduurzaming en het versterken van de kustbeleving in Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal en Katwijk.

  • Het initiatief staat in het teken van het algemeen maatschappelijk belang (en ontstijgt dus het persoonlijk belang van inschrijvers en overige betrokkenen).

  • Het initiatief dient te worden gerealiseerd op het grondgebied van de gemeente Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal of Katwijk.

Uitvoerbaarheid

  • Het initiatief moet duidelijk omschrijven wat het beoogde resultaat is en dient voldoende concreet, afgebakend, realistisch en onderbouwd te zijn.

  • Het initiatief is binnen 2 jaar uitvoerbaar. Binnen 2 maanden na toekenning dient met de realisatie te worden aangevangen.

  • De uitvoerbaarheid van het initiatief ligt, rekening houdend met de financiële ondersteuning van het Fonds, binnen het vermogen van de inschrijver(s), zowel financieel, organisatorisch als professioneel.

Financiering

  • De van het fonds benodigde financiële bijdrage per initiatief is niet groter dan EUR 30.000 (exclusief BTW).

  • Het initiatief komt niet in aanmerking voor volledige financiering of realisatie door reguliere geldgevers of andere organisaties op basis van marktconforme voorwaarden.

Bekijk het fondsreglement voor een overzicht van alle eisen.

Jurering van de initiatieven

De jurering van het Eneco Luchterduinen Fonds wordt uitgevoerd in twee fasen. De eerste fase bestaat uit voorselectie en nominatie door de jury. Daarna zullen we de betrokken gemeenten vragen om na te gaan of deze voorstellen ook uitgevoerd kunnen worden. De tweede fase bestaat uit een publieksjurering, waarbij we met name inwoners van Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal en Katwijk uitnodigen om te stemmen op het voorstel van hun keuze.

Voorselectie en nominatie
In de eerste fase beoordeelt de jury of het ingediende initiatief voldoet aan de doelstellingen en fondscriteria zoals genoemd in het Fondsreglement en het aantal mensen dat bij het initiatief gebaat is. De jury zal ook factoren als originaliteit en haalbaarheid in tijd en geld meenemen in de beoordeling. De jury nomineert de initiatieven voor de publieksjurering.

Publieksjurering
In de tweede jureringsfase nodigen we met name de inwoners van Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal en Katwijk uit om hun hun stem uit te brengen op het voorstel van hun keuze. De totale score per initiatief bepaalt de rangorde. De jury neemt de uiteindelijke beslissing lettend op de rangorde en de spreiding van winnende initiatieven over de 4 gemeenten in de looptijd van 20 jaar, zoals vermeld in het Fondsreglement paragraaf 5.6.

Planning

Indienen initiatieven: 1 oktober t/m 30 november 2020

In deze periode kun je jouw initiatief (of initiatieven) indienen. Dat kan via info@enecoluchterduinenfonds.nl. Latere ingezonden initiatieven worden uitgesloten voor deelname en kunnen zich in een volgende ronde weer aanmelden.

Eerste juryronde: 1 t/m 31 december 2020

De jury krijgt enkele weken de tijd om alle inzendingen te bekijken en te bepalen welke inzendingen doorgaan naar de publieksjurering. Uiterlijk 14 januari 2021 worden genomineerde initiatieven gepubliceerd op deze website en aan de lokale media bekendgemaakt. Bovendien ontvangen de genomineerden persoonlijk bericht. Indieners van initiatieven die niet zijn genomineerd krijgen hiervan eveneens persoonlijk bericht.

Publieksjurering: 21 januari t/m 11 februari 2021

En dan volgt de internetstemming en vragen we met name aan bewoners van Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal en Katwijk om te stemmen op het voorstel van hun keuze. Er kan direct via deze website gestemd worden.

Bekendmaking winnende initiatieven: eind mei 2021

De winnaars worden bekendgemaakt in mei 2021. Voor dat moment worden alle indieners van de genomineerde inzendingen uitgenodigd. De winnende inzendingen worden gepubliceerd op deze website en bekendgemaakt aan de media. Met de winnaars wordt een realisatieovereenkomst gesloten.

Uitvoering winnende initiatieven: vanaf juni 2021

Start volgende ronde indienen initiatieven: 30 september 2022

Realisatieovereenkomst
Met de inzenders van de winnende initiatieven sluiten we een realisatieovereenkomst. Dit is bedoeld om te zorgen dat de fondsbijdrage ook daadwerkelijk leidt tot een uitgevoerd initiatief. In deze overeenkomst maken we afspraken over de wijze van uitvoering, betaling etc. Bekijk hier een voorbeeld van een realisatieovereenkomst.

Contact

Stichting Eneco Luchterduinen Fonds

Marten Meesweg 5
3068 AV Rotterdam
info@enecoluchterduinenfonds.nl

Kamer van Koophandel: 61011452
RSIN: 854164297
SBI 94996 Overige Ideële Organisaties