Waarom een BioWarmte Installatie

De gemeente Utrecht en Nieuwegein zijn zeer ambitieus als het gaat om hun duurzame energiedoelstellingen. Ze hebben doelen voor duurzame energie en klimaat die veel verder gaan dan de doelen op provinciaal en nationaal niveau. Eneco ondersteunt deze doelstellingen in de volle breedte. Voor de stadswarmte in Utrecht en Nieuwegein zien wij een duidelijke routekaart voor ons.

Niveaus verduurzaming

In de huidige situatie leveren wij via ons warmtenet warmte van grotendeels efficiente fossiele bronnen. De transitie naar een volledige duurzame warmtelevering zal in fases plaatsvinden. Het hoogste niveau van verduurzaming bereiken we door het gebruik van warmtebronnen waarvoor geen verbranding meer nodig is. In de overgangsfase zal de warmte worden opgewekt met een mix van fossiele bronnen (o.a. piekketels), restwarmte en hernieuwbare bronnen (geothermie, warmte uit oppervlakte water, warmte uit biomassa etc.). In de toekomst zal het aantal duurzame bronnen toenemen en daarmee ook de rol van lokale kleinschalige bronnen zoals lokale restwarmte van bedrijven.

Op het tweede niveau beperken wij het fossiele aandeel door gebruik te maken van warmteproductie uit de BioWarmte Installatie (BWI), biogas/groengas en restwarmte uit rioolwaterzuivering en industriële bronnen. Het hoogste niveau van verduurzaming bereiken we door het gebruik van warmtebronnen waarvoor geen verbranding meer nodig is.

Routekaart verduurzaming Stadswarmte Utrecht / Nieuwegein

Eneco heeft onderzocht hoe de stadswarmte in Utrecht en Nieuwegein nog duurzamer kan worden. Er is onder andere gekeken naar de haalbaarheid van de volgende mogelijkheden:

  • Het invoeden van industriële restwarmte.
  • Warmtepomp op de restwarmte van rioolwaterzuivering.
  • Diepe geothermie.
  • Biomassa.
  • Warmtebuffers en power-to-heat.

De conclusie is dat biomassa momenteel de enige haalbare duurzame energiebron is om op korte termijn op grote schaal duurzame warmte te produceren voor stadswarmte in Utrecht en Nieuwegein. Maar, het is voor Eneco slechts een eerste stap op weg naar een nagenoeg geheel verduurzaamde stadswarmte. Eneco blijft zich daarom actief inzetten om ook de andere alternatieve warmtebronnen te ontwikkelen en te realiseren. Zo zijn wij bijvoorbeeld partner in het ultradiepe geothermie project op de Uithof.

Keuze voor alleen duurzame warmte-opwek

In het verleden waren er plannen voor een BioEnergie Centrale (BEC). Deze moest zowel warmte als elektriciteit produceren. We hebben na de overname van de centrales en de BEC ontwikkeling, deze plannen goed bekeken en besloten een andere weg in te slaan. Wij wilden alleen schone biomassa gebruiken om alleen duurzame warmte te maken. Daarom werkt Eneco sinds 2015 aan een kleinere installatie die alleen duurzame warmte met een hoog thermisch rendement produceert uit schone biomassa. Dit is de BioWarmte Installatie (BWI) Lage Weide.

Doordat we af zien van elektriciteitsproductie is nog slechts de helft van de brandstofhoeveelheid nodig ten opzichte van het voormalig BEC-initiatief. Hierdoor is het mogelijk om gebruik te maken van biomassa vanuit lokale en regionale bronnen en dus van leveranciers op een zo kort mogelijke afstand van Utrecht. Door deze lokale en regionale levering is vanuit de totale logistieke keten alleen het aanvoeren van biomassa per vrachtwagen haalbaar. Er is daarom afgezien van aanvoer per schip. Deze wijzigingen zorgen ervoor dat de voorgenomen activiteit van de BWI kleinschaliger is dan het voormalige BEC-initiatief, waardoor er significant minder impact is op de omgeving.