Luchtkwaliteit

De bijdrage van de BWI aan de lokale luchtconcentraties komt van de uitstoot van diep gereinigd rookgas uit de schoorsteen en van vrachtwagens die biomassa en hulpstoffen aanvoeren en asresten afvoeren. De bijdrage van de BWI aan de lokale luchtconcentraties door het rookgas en de vervoersbewegingen zijn dermate laag dat deze in het luchtkwaliteitsonderzoek wordt gekwalificeerd als ‘niet in betekende mate’.

Rookgasreiniging

De biomassa wordt verbrand in een verbrandingsketel met roosterbed-technologie, waarbij de verbrandingswarmte van de rookgassen in de ketel wordt gebruikt om het afgekoelde water uit de stad te verwarmen door een warmtewisselaar (stap 1).

De rookgassen worden vervolgens vanaf de ketel in een aantal stappen gereinigd door een uitgebreide en moderne rookgasreiniging. De BWI wordt voorzien van de best beschikbare technieken voor de reiniging van het rookgas (stap 2) zodat kan worden voldaan aan de strenge emissie-eisen. De vergunde emissie grenswaarden zijn door Eneco voor de BWI stringenter aangevraagd en gesteld dan wettelijk vereist voor eenzelfde biomassacentrale.

Na het reinigen van de rookgassen wordt extra warmte onttrokken aan de rookgassen door de condensatie van waterdamp in de rookgassen (HR-principe). Met een warmtepomp en warmtewisselaars wordt deze warmte gebruikt om het stadsverwarmingswater verder op te warmen (stap 3). Door de diepe uitkoeling van de rookgassen behaalt de BWI een hoog thermisch rendement en wordt de energie uit de biomassa optimaal benut.

Om te verantwoorden dat de BWI voldoet aan deze strenge emissie-eisen wordt het gereinigd rookgas continue gemeten en gemonitord (stap 4). Ook hiervoor geld dat Eneco verder gaat dan wat wettelijk is vereist voor vergelijkbare biomassacentrales.

De hulpstoffen voor de rookgasreiniging en de overblijfselen van verbranding (bodem-as en vliegas) worden met een vrachtwagen aangevoerd respectievelijk afgevoerd.

Meer informatie over emissienormen en de BWI

Vervoersbewegingen

Door de lokale en regionale levering van biomassa aan de BWI is alleen een logistieke keten met aanvoer per vrachtwagen haalbaar. Er is afgezien van aanvoer per schip. Er is bewust gekozen om een voorkeursroute vanaf de A2 over het industrieterrein Lage Weide naar de BWI te hanteren die niet langs de stadskant voert. De uitstoot van vrachtwagens en het effect op de luchtkwaliteit beperkt zich daardoor tot de A2 en de Atoomweg. Het levert nauwelijks een bijdrage aan de luchtkwaliteit in de stad zelf. Eneco verwacht daarnaast dat de leveranciers een maximale beladingsgraad hanteren en zoveel mogelijk rijden met minimaal Euro IV vrachtwagens.

CO2 besparing

De jaarlijkse CO2 reductie van ~80.000 ton die de BioWarmte Installatie gaat opleveren is berekend door onderzoeksbureau CE Delft. Dit is gedaan aan de hand van de NTA8080, een breed geaccepteerde en door milieuorganisaties, wetenschappers en bedrijven samen opgezette methodiek voor CO2 balans berekening.

Rapporten omtrent Luchtkwaliteit en CO2-reductie:

Luchtkwaliteit

CO2 besparing