Biomassa

Eneco zet biomassa in vanuit de overtuiging dat dit op een duurzame manier kan. We hanteren de meest strikte normen om de duurzaamheid van onze gebruikte biomassa en de gehele keten te garanderen en aan te tonen. Dit wordt gecontroleerd en gecertificeerd door onafhankelijke partijen.

NTA8080 & Better Biomass

Eneco toetst al haar biomassaprojecten aan het duurzaamheidskader NTA8080 – met het certificeringsschema Better Biomass. Deze norm is opgesteld onder meer in samenwerking met NGO’s (o.a. Stichting Natuur&Milieu, Greenpeace, WWF, IUCN), wetenschappelijke instellingen, industriële partijen en de overheid. De NTA8080 is erkend door de Nederlandse overheid en door de Europese Commissie voor de duurzaamheidstoetsing in het kader van de Renewable Energy Directive. Eneco hanteert de volgende uitgangspunten voor biomassa:

  • Brandstof (biomassa) voldoet aan duurzaamheidscriteria vastgelegd in NTA8080-1-2015 (Duurzaam geproduceerde biomassa);
  • De gehele keten voldoet aan NTA8080-2-2015 (Eisen aan ketenbeheer);
  • Het geheel wordt getoetst met behulp van het certificeringsschema NTA8081 (Better Biomass).

Eneco hanteert de NTA8080 norm ook vrijwillig voor de biomassa gerelateerde activiteiten die niet onder de regelgeving vallen die de overheid tegenwoordig stelt aan grote industriële bio-energie installaties. Op dit moment beschikt Eneco Energy Trade over het Better Biomass certificaat (certificaat nummer: QSC-13071018) met betrekking tot de handel in diverse houtachtige biomassastromen, zoals in de BWI zullen worden gebruikt. Daarnaast is al een groot gedeelte van de beoogde biomassaleveranciers gecertificeerd. Dit wordt als voorwaarde in de leveringsovereenkomsten meegenomen. Op deze manier is de gehele keten van biomassa productie tot en met energieproductie aantoonbaar duurzaam.

Samenwerking Wereld Natuur Fonds

Aanvullend op de NTA8080-norm hanteert Eneco de “Sustainability Charter on Biomass”. Dit Charter is opgesteld in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds. Hierin staat beschreven hoe we de duurzaamheid van onze biomassaprojecten garanderen en aantonen. Het Charter is van toepassing op alle biomassa-activiteiten waar Eneco bij betrokken is.

In het Charter wordt aangegeven welke biomassa is toegestaan, hoe het cascaderingsprincipe wordt toegepast en in welke gevallen certificering van de biomassaketen wordt geëist. Daarnaast zijn een check op land van herkomst en een partnercheck opgenomen. Met het beleid vastgesteld in het Sustainability Charter on Biomass gaat Eneco verder dan wat de regelgeving en NTA8080 voorschrijven.

De juiste toepassing van het Charter wordt gecontroleerd door een onafhankelijk Sustainability Officer van Eneco. Eneco betrekt CE Delft als externe, onafhankelijke en deskundige partij bij de ontwikkeling van de BWI, om het plan te toetsen op duurzaamheid en aan te geven waar verbeteringen mogelijk zijn en waar mogelijk risico’s in de keten aanwezig zijn. Nadat de BWI is opgeleverd wordt op vrijwillige basis de aanvoerketen van de biomassa en de installatie zelf NTA8080 gecertificeerd door onafhankelijke certificerende instanties.

Downloads omtrent biomassa BioWarmte Installatie: