Tijdelijke maatregel: verlaging BTW tarief naar 6%

Toepasbaar op S&O contracten

Onderstaand is puntsgewijs weergegeven hoe Eneco omgaat met de tijdelijke btw-verlaging inzake renovatie en herstel, welke o.a. van toepassing is op het arbeidscomponent van een S&O contract inzake warmwatertoestellen:

1. Eneco berekent vooralsnog het hoge btw tarief aan haar klanten door, terwijl onder bepaalde voorwaarden over het arbeidsloon in 2013 en 2014 niet meer dan 6% aan de fiscus hoeft afgedragen te worden. Dit doet Eneco vanwege de volgende redenen:


a. Eneco factureert jaarlijks vooruit, meestal in de eerste maanden van het kalenderjaar. Op het moment van facturering was de regeling in veel gevallen nog niet vastgesteld, deze werd pas enkele dagen voor ingangsdatum definitief. De periode was in beginsel voor een periode van 12 maanden vanaf 1 maart 2013, deze is in een later stadium verlengd tot ultimo 2014;
b. Op het moment van vooraf factureren is het veelal nog niet mogelijk controle uit te voeren of er in de periode waar de factuur betrekking op heeft, er daadwerkelijk onderhoud in uw woning is uitgevoerd (wat een voorwaarde is voor toepassing van het lage tarief);
c. In overleg met fiscale zaken is aangegeven dat verrekening vooraf met de klant fiscaal niet correct is en mogelijk tot een naheffing kan leiden, gezien punt b)


Nu de periode is verlengd, zijn wij in gesprek met de belastingdienst om alsnog af te stemmen dit te verrekenen middels rechtstreekse verlaging van het btw-tarief. Wij zijn hiervoor in afwachting van het antwoord. Door bovenstaande zaken is besloten vooraf het hoge percentage in rekening te brengen en af te dragen en na afloop van de onderhavige periode middels een suppletie btw- aangifte het verschil terug te vragen en met de klant te verrekenen.

2. Hoe gaat Eneco haar klanten compenseren voor dit misgelopen btw-voordeel?

Het bedrag inzake de btw-verlaging zal na afloop van de periode door middel van een eenmalige korting op de factuur aan alle betreffende klanten worden geretourneerd.

Hiermee hopen wij u helderheid te hebben gegeven omtrent hoe ENECO deze tijdelijke maatregel uit voert.

Met vriendelijke groet
Contract- en Assetadministratie