Energiebelasting en verklaringen

Energiebelasting is een heffing over het verbruik van energie (aardgas en elektriciteit). Met deze belasting wil de overheid CO2-uitstoot verminderen en verbruik van energie terugdringen. De overheid stelt de energiebelasting ieder jaar aan het begin van het jaar vast.

Uw energiefactuur kan per 1 januari 2017 hoger uitvallen. Dat kan doordat u jaarlijks opnieuw in de hoogste zone van de energiebelasting begint. Ten opzichte van 2016 zijn vooral de tarieven verhoogd. Nieuw in 2017 is dat er een apart tarief is voor zelfbemeterde laadpalen ten behoeve van elektrisch vervoer.
Meer informatie hierover vindt u onderstaand bij ‘Tarieven’.

Uitleg energiebelasting


Heb ik recht op een lager tarief of vrijstelling?

Onder bepaalde voorwaarden kunt u aanspraak maken op een lager tarief of zelfs kwijtschelding van de energiebelasting. In het overzicht hieronder vindt u de meest voorkomende verklaringen om kortingen of vrijstellingen op de energiebelasting aan te vragen.

Uw verklaring moet voor 1 januari of voor aanvang van de levering in ons bezit zijn, zodat u vanaf het begin van het kalenderjaar het juiste energiebelastingtarief krijgt. U moet uw verklaring elk jaar opnieuw indienen. Behalve wanneer bij de verklaring staat dat deze maar één keer nodig is.

Uw verklaring indienen

  1. Download de verklaring die voor u geldt (zie onder)
  2. Vul de verklaring in en onderteken deze
  3. Stuur de verklaring naar: Eneco Zakelijk B.V. Postbus 5 3000 AA Rotterdam

Tarieven

De Wet opslag duurzame energie

Vanaf 2013 wordt met een nieuwe wet een opslag op het verbruik van elektriciteit en gas geïntroduceerd. Dit is de Wet opslag duurzame energie. Deze opslag komt naast de al bestaande energiebelasting op het verbruik. De opbrengst van de opslag is bestemd voor de financiering van het stimuleren van de productie van duurzame energie, de zogenoemde SDE+ uitgaven.

De verklaringen energiebelasting hebben dezelfde werking voor de Wet opslag duurzame energie. De heffingskorting daarentegen maakt hier geen deel van uit. Hieronder ziet u in één overzicht wat de tarieven zijn in 2017 voor de energiebelasting en de Wet opslag duurzame energie voor de verschillende zones.


Elektriciteit

Zone Onder grens Boven grens Energie belasting Opslag duurzame energie Belasting totaal Verhoging t.o.v 2016
(kWh) (kWh) (eurocent per kWh) (eurocent per kWh) (eurocent per kWh) (%)
1 0  10.000 10,130 0,7400 10,8700 2,3
2 10.001  50.000 4,901 1,2300 6,1310 7,6
3 50.001  10.000.000 1,305 0,3300 1,6350 7,5
4 >10.000.000 ZAKELIJK 0,053
0,0131 0,0661 7,7
4 >10.000.000 NIET ZAKELIJK 0,107 0,0131 0,1201 4,1

Heffingskorting in Euro's per jaar 

Energie belasting Belasting totaal Verlaging t.o.v 2016
per WOZ object met verblijfsfunctie    308,54 308,54 0,7

Elektriciteit t.b.v. zelfstandig bemeten laadpalen

Zone Onder grens Boven grens Energie belasting Opslag duurzame energie Belasting totaal Verhoging t.o.v 2016
(kWh) (kWh) (eurocent per kWh) (eurocent per kWh) (eurocent per kWh) (%)
1 0  10.000 4,901 0,0000 4,901 -
2 10.001  50.000 4,901 0,0000 4,901 -
3 50.001  10.000.000 1,305 0,0000 1,305 -
4 >10.000.000 ZAKELIJK 0,053
0,0000 0,053 -
4 >10.000.000 NIET ZAKELIJK 0,107 0,0000 0,107 -

Heffingskorting in Euro's per jaar 

Energie belasting Belasting totaal Verhoging t.o.v 2016
per WOZ object met verblijfsfunctie    0,00 0,00  -

Gas

Zone Ondergrens Bovengrens Energie belasting Opslag duurzame energie Belasting totaal  Verhoging t.o.v 2016
  (m3) (m3) (eurocent per m3) (eurocent per m3) (eurocent per m3) (%)
1 0 170.000 25,244 1,5900 26,834 2,0
2 170.001 1.000.000 6,215 0,7400 6,955 - 5,6
3 1.000.000 10.000.000 2,265 0,2700 2,535 - 4,9
4 >10.000.000 1,216 0,1300 1,346 3,3

Gas Tuinders

Zone Ondergrens Bovengrens Energie belasting Opslag duurzame energie Belasting totaal Verhoging t.o.v 2016
  (m3) (m3) (eurocent per m3) (eurocent per m3) (eurocent per m3) (%)
1 0 170.000 4,054 0,2600 4,314 2,2
2 170.001 1.000.000 2,346 0,2500 2,596 1,8
3 1.000.000 10.000.000 2,265 0,2700 2,535 - 3,5
4 >10.000.000 1,216 0,1300 1,346 3,3

Gas blokverwarming

Energiebelasting Opslag duurzame energie Belasting totaal Verhoging t.o.v. 2016
(eurocent per m3) (eurocent per m3) (eurocent per m3) (%)
25,244 1,5900 26,834 2,0

Gas t.b.v. CNG vulstations

Energiebelasting Opslag duurzame energie Belasting totaal Verhoging t.o.v. 2015
(eurocent per m3) (eurocent per m3) (eurocent per m3) (%)
16,128 0,0000 16,128 0,3

Verklaringen elektriciteit

Verklaring zakelijk verbruik elektriciteit

Bij een jaarverbruik per aansluiting van meer dan 10 miljoen kWh geldt voor zakelijk verbruik boven 10 miljoen kWh een lager tarief voor de energiebelasting dan voor niet-zakelijk verbruik.

Verklaring sommering energiebelasting met complexbenadering

Hiermee vraagt u om het verbruik van aansluitingen die dezelfde functie hebben op te tellen (sommeren) en daarvoor in één keer de energiebelasting toe te passen.

Verklaring WOZ-object Energiebelasting

Hiermee vraagt u om het verbruik van aansluitingen die u kunt zien als één WOZ-object te sommeren en daarvoor in één keer de energiebelasting toe te passen. Als bijlage bij de verklaring moet u ons altijd de WOZ-beschikking sturen. Deze verklaring hoeft u ons slechts één keer toe te sturen.

Verklaring houder van particulier elektriciteitsnet

Is uw bedrijf houder van een particulier elektriciteitsnet dat zelf belastingplichtig is voor de energiebelasting? Dan is de levering aan dat net vrijgesteld van energiebelasting.

Verklaring elektriciteitsverbruik voor chemische reductie, elektrolytische en metallurgische procedés

Levering van elektriciteit voor genoemde procedés is vrijgesteld van energiebelasting.

Verklaring oplaadinstallatie voor elektrische voertuigen

Voor een verlaagd tarief voor elektriciteit die wordt geleverd aan een oplaadinstallatie voor elektrische voertuigen die beschikt over een zelfstandige aansluiting.


Verklaringen gas

Verklaring houder van particulier gasnet

Is uw bedrijf houder van een particulier gasnet dat zelf belastingplichtig is voor de energiebelasting? Dan is de levering aan dat net vrijgesteld van energiebelasting.

Verklaring tuinbouw

Voor aardgasgebruik voor het groeiproces van tuinbouwproducten gelden lagere belastingtarieven. Hiervoor heeft Eneco een zogenaamde tuinbouwverklaring van u nodig. Deze verklaring hoeft u maar één keer op te sturen.

Verklaring WKK

Bedrijven met een warmtekrachtinstallatie (WKK) zijn vrijgesteld van energiebelasting voor het gasverbruik van hun WKK.

Verklaring blokverwarming

Hiermee geeft u aan dat u gas gebruikt voor blokverwarming (collectieve verwarming). U betaalt dan voor de hele gaslevering het energiebelastingtarief van kleinverbruikers. U hoeft de verklaring maar één keer op te sturen.

Verklaring CNG-vulstation

Als u het afgenomen gas alleen gebruikt in een CNG-vulstation komt u in aanmerking voor vast tarief energiebelasting, ongeacht het afgenomen volume. U moet de verklaring jaarlijks voorafgaand aan het nieuwe jaar opsturen.

Of liever samen uw vraag oplossen

Contact met Eneco Zakelijk

Onze adviseurs beantwoorden al uw vragen over o.a. energieoplossingen, duurzaam ondernemen, energiebesparing, subsidie en zonnepanelen.

Bel 010-890 6988
op werkdagen van 08.00 - 21.00 uur.

OF STUUR EEN BERICHT